ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

kadencja 2014 - 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół z przebiegu XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-22 11:12:31 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ad. 1 Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Gminy Izabellę Staszak, pracowników samorządowych, sołtysów, kierowników jednostek, kierownika Posterunku Policji w Trzebiechowie Pana Leszka Kurylczyka.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 12 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Nieobecni radni są Pan Orsztynowicz i Pan Urbański, nieobecność usprawiedliwiona.
 
Ad. 2 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Czesława Kochajkiewicza w sprawie zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń.
Pan Czesław Kochajkiewicz- Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację na temat afrykańskiego pomoru świń. Zapoznał zgromadzonych z zasadami postępowania w sytuacji wystąpienia choroby.
 
Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska poddała pod głosowanie proponowany zmieniony porządek obrad, który został przyjęty głosami 11 radnych, ponieważ w trakcie głosowania nad porządkiem obrad nie było Pana Rafała Ćwiertniewicza. Zmieniany porządek obrad przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Czesława Kochajkiewicza w sprawie zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Trzebiechów instrumentem płatniczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19.  Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
 20.  Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 21.  Sprawy różne.
 22.  Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 4 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 1. 20.05.2017 w Trzebiechowie miał miejsce turniej siatkarski.
 2. 27.05.2017 wspólnie z radnymi braliśmy udział w pikniku Samorządowców.
 3. 02.06.2017 miałam zaszczyt podziwiać przedszkolaków na Przeglądzie Piosenki i Tańca Przedszkolnego w naszej hali sportowej w Trzebiechowie.
 4. 10.06.2017 brałam udział w imprezie „Art na winnicy”, organizowany przez państwa Ciporów i nasz Ośrodek Kultury.
 5. 13.06.2017 brałam udział w spotkaniu sołtysów w sprawie organizacji święta Indyka i Festynu w Gębicach.
 6. 20.06.2017 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym w szczególności poruszano tematy odpadów oraz podwyższenia stawki za śmieci.
 7. 22.06.2017 uczestniczyłam w ceremonii zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum.
 8. 23.06.2017 uczestniczyłam w apelu na zakończenie roku szkolnego wszystkich pozostałych klas. W tym dniu odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy.
 9. 08.07.2017 odbyło się "Święto Indyka"
 10. 10. 22.07.2017 odbył się festyn rodzinny w Swarzynicach.
 11. 06.08.2017 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało „Festyn Wakacyjny", który prowadziła Marta Plawgo.
 12. 14.08.2017 uczestniczyłam w dożynkach gminnych, które odbyły się w Głuchowie.
 13. 12.08 brałam udział w Turnieju piłki siatkowej w Lübbinchen na zaproszenie Gminy Schenkendöbern.
 14. 28.08.2017 brałam udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 
 
Ad. 5 Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 
1. W dniu 24 czerwca odbył się Festyn w Gębicach oraz zakończenie sezonu piłkarskiego w Podlegórzu.
2. W miejscowości Głuchów dokonałam otwarcia 4 dróg o długości 2 068 m w tym drogi we wsiach: Ostrzyce o długości 557 m, w Głuchowie 2 drogi (jedna 338 m, druga 403 m) i drogę we wsi Borek o długości 770 m. Drogi zostały wybudowane z programu rozwoju obszarów wiejskich za kwotę 1 294 414 zł o wartości kosztorysowej 2 186 423 zł. Z programu PROW wybuduje (po zrobieniu kanalizacji) jeszcze do końca kwietnia 2018 r. 6 dróg w Trzebiechowie (ul. Sportowa, Sosnowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Lisia i Ptasia) o długości 1 729 m, o wartości kosztorysowej 1 964 952 zł, kwota po przetargowa 1 108 804 zł. Od początku kadencji wybudowano 4 418 m dróg oraz 1 156 m chodników.
W trakcie otwarcia dróg dla mieszkańców Gminy Trzebiechów, Wójt Gminy i Marszałek Województwa Lubuskiego podpisali umowę o dofinansowaniu przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radowice o długości 683 m (z dofinansowaniem Departamentu Rolnictwa).
3. W dniu 30 czerwca 2017 r. byłam z Paniami na badaniach cytologicznych w Zielonej Górze (32 panie).
4. W okresie międzysesyjnym został sprzedany lokal w Swarzynicach i 2 działki w Trzebiechowie.
5. 8 lipca 2017 r. odbyło się Święto Indyka.
6. 20 lipca odbyłam naradę z Sołtysami Wsi m.in. w sprawie Dożynek, Funduszu Sołeckiego.
7. 20 lipca byłam z panem Maciejem Dach i z Panią Skarbnik u Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana Tondera, w sprawie remontu drogi nr 278, uzbieraliśmy ok.1000 podpisów od mieszkańców w sprawie wycinki i nasadzenia drzew przy drodze wojewódzkiej.
Byliśmy u Pana Starosty Zielonogórskiego w sprawie remontu drogi powiatowej w Podlegórzu. Kosztorys został opracowany, pismo zostało wysłane do Starosty Zielonogórskiego.
8. Wzięłam udział w Festynie rodzinnym w Swarzynicach w dniu 22 lipca 2017 r.
9. W okresie międzysesyjnym 9 strażaków ochotników zostało przeszkolonych w zakresie medycznym.
10. 28 lipca 2017 r. wzięłam udział w Święcie Policji w Zielonej Górze. Pan Radosław Godyń nasz dzielnicowy został podwójnie wyróżniony.
11. Spotkałam się z Dyrektorem WORD w sprawie sprawdzenia organizacji ruchu na terenie Gminy. Wniosek został złożony.
12. W okresie międzysesyjnym odbyły się trzy posiedzenia LGD plus jedno w siedzibie Departamentu PROW UM w Zielonej Górze. W sprawie naborów dla jst ze środków LIDER.
Wniosek został złożony na 310 m ścieżki rowerowej.
13. W szkole będzie realizowany kolejny projekt „Nabieramy cyfrowej mocy” na kwotę 263 000 zł.
14. Wzięłam udział w Festynie Społecznego Komitetu ds. remontu Kościoła w Podlegórzu.
15. W miesiącu lipcu z Funduszu Sołeckiego w Trzebiechowie zakupiono nowy przystanek do Trzebiechowa, wymalowano budynek komunalny, zamontowano monitoring. Wymalowano herb Gminy i przystanek graffiti łabądko. Przystanek z Trzebiechowa został zamontowany w Lednie.
16. W dniu 11 sierpnia w centrum zarzadzania kryzysowego odbyło się posiedzenie w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego utworzenia wspólnego magazynu (folie, piły) zagrożenia po ulewach. W Gminie Kargowa po gradobiciu ucierpiało 44 budynki. W całym powiecie zalanych jest kilka tysięcy gruntów, poniszczone drogi, gminne, powiatowe, wojewódzkie.
17. W dniu 12 sierpnia wzięliśmy udział w Dożynkach w Barenklau w Niemczech.
18. Po naradzie z Sołtysami ustaliliśmy, że Dożynki Gminne odbędą się 14 sierpnia w Głuchowie
19. 19 sierpnia wzięłam udział w festynie rodzinnym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, Dożynkach Gminnych Sulechów , które odbyły się w Kijach oraz w Festynie parafialnym w Trzebiechowie.
20. 20 sierpnia uczestniczyłam w Dożynkach gminnych Kargowa (dolna Obra) oraz w Gminie Bojadła.
21. Załatwiłam 3 wywrotki z „S” frezu, 12 ton zostało zakupionych dla wsi Podlegórz. Obecnie udało mi się zakupić 375 ton żwiru ze środków funduszu sołectwa Trzebiechowa i Ledno-Głębokiej.
22. 19 sierpnia przyjechał do nas nowy samochód strażacki MAN, uroczyste przekazanie odbędzie się w sobotę 2 września.
Projekt współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś. Priorytetowa 4 „ Środowisko i kultura”, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.
23. W trybie przetargu nieograniczonego „Remont drogi gminnej dojazdowej do pół w m. Radowice dz.nr 268/1 wygrało Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG z Kożuchowa za kwotę 203 552,09. Termin realizacji 30 września 201 7r. Zgłosiło się 3 oferentów, na stronie BIP znajduje się pełna informacja.
 1.  Przetarg na remont drogi w Swarzynicach nie został rozstrzygnięty. Odbyły się dwa przetargi ,oferty po dwóch przetargach 767 768 zł, 2 przetarg 778374 zł, 847931zł.W październiku odbędzie się trzeci przetarg.
 2.  W sobotę 26 sierpnia 2017 r. w Świdnicy odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, Odznakę Najaktywniejszy Sołtys Gminy Trzebiechów w Powiecie Zielonogórskim zdobył m.in. Pan Ryszard Sobczak – Sołtys Głuchowa.
 3. Zebraliśmy 35,38 ton azbestu na kwotę 15 291 zł.
 4.  Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządzania kryzysowego w JRG Nr 2 w Zielonej Górze. Przedmiotem było m.in. omówienie porozumienia w sprawie zakupu sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP zmierzających do likwidacji skutków nawałnic, każda Gmina zapłaci 7499 zł ze środków zarządzania kryzysowego.
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
            Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Elwira Bańkowska, główna księgowa jednostek oświatowych. Przedstawiła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Radny Rafał Ćwiertniewicz zapytał o jakiej kwocie jest mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pani Bańkowska odpowiedziała, że jest to kwota 124 zł.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/168/2017.
 
 • . 7 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Trzebiechów instrumentem płatniczym.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa kulik. Rada gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, które stanowią dochód gminy, za pomocą instrumentu płatniczego, w tym
takiego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/169/2017.
 
 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
            Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa Kulik. W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o zwiększenie dotacji na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2017 roku zmianie ulega kwota dotacji. Dotacja wynosi 17.941,81 zł.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/170/2017.
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
           
            Głos zabrała Pani Skarbnik. W związku z dokonaniem nowych zapisów w projekcie uchwały Rady Gminy wprowadzono autopoprawki do projektu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Nabieramy cyfrowej mocy” z programu RPO Lubuskie 2020.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/171/2017.
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
            Głos zabrała Pani Skarbnik. W związku z pozytywną oceną wniosków Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie o dofinansowanie projektu „Nabieramy cyfrowej mocy” wprowadzono autopoprawki do projektu.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/172/2017.
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 
            Głos w sprawie zabrał Sekretarz Gminy Pan Zenon Rychły. W projekcie zostały wprowadzone 2 poprawki. W paragrafie 11 ustępie 4 zmiana polega na dopisaniu, że zgromadzony popiół będzie odbierany w miesiącach październik- kwiecień raz w miesiącu, a w pozostałych miesiącach co dwa miesiące. W paragrafie 16 pomijamy ustęp 2 dotyczący zabezpieczania w posiadanie woreczków foliowych przez gminę. Jest to kwestia indywidualna.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/173/2017.
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 
Uchwałę przedstawił Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. Uchwała dotyczy ryczałtowej rocznej stawki opłaty pobieranej dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku. Radny Rafał Ćwiertniewicz zapytał czy są działki wykorzystywane na ww. cele i kto to będzie sprawdzał.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, a następnie został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”. Nadano mu Nr XXV/174/2017.
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy. Pan Paweł Dąbrowski zwrócił uwagę na zapis w paragrafie 1, że gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Radny zapytał dlaczego za pojemniki płacili mieszkańcy. Pan Dąbrowski zapytał również w jakim czasie i w jakich terminach będą czyszczone pojemniki. Sekretarz Gminy odpowiedział, że w umowie pomiędzy gminą a firmą jest mycie pojemników, gdyż to nie gmina dostarcza i myje pojemniki tylko wynajęta firma. Pani Wójt odpowiedziała, że żadna firma nie ma obowiązku dostarczenia pojemników za darmo. Wprowadzono autopoprawkę w sprawie paragrafu 1 dotyczącego odbierania odpadów komunalnych. Po wprowadzonych zmianach przewodnicząca przeszła do głosowania nad autopoprawka. W głosowaniu 1 osoba opowiedziała się „za”, 11 osób się wstrzymało od głosowania.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Za wprowadzeniem uchwały opowiedziała się jedna osoba, 6 osób się wstrzymało, natomiast 5 osób było przeciw. Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r.
 
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Maciej Dach. W związku z niejednoznacznym określeniem na załączniku graficznym nr 1 terenów objętych uchwałą w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice poprawiono załącznik graficzny. Tereny objęte procedurą planistyczną pokazano w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXV/175/2017.
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Maciej Dach. W związku z niejednoznacznym określeniem na załączniku graficznym nr 1 terenów objętych uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprawiono załącznik graficzny. Tereny objęte procedurą planistyczną pokazano w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, a następnie został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”. Nadano mu Nr XXV/176/2017.
 
 
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 
Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Maciej Dach. Przedmiotowa działka nie będzie zagospodarowana przez Gminę Trzebiechów, dlatego przygotowano dokumenty do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ograniczonego lub rokowań. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej i przeznaczona jest na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Radny Rafał Ćwiertniewicz zapytał czy były prowadzone rozmowy z mieszkańcami. Pan Maciej Dach odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby ponieważ to jest strefa usług i nic innego na tej części nie może powstać.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na fakt, iż jest to strefa domów a mieszkańcy nie byliby zadowoleni z faktu, iż ma tak powstać magazyn. Lepiej byłoby wykorzystać tą strefę na wybudowanie sklepu, który będzie służył ludziom.
Po dyskusji Przewodnicząca przeszła do głosowania. Za przyjęciem uchwały były 3 osoby, przeciw 6, natomiast 3 osoby się wstrzymały.
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. 17 Wolne wnioski i zapytania.
 
Brak
 
Ad. 18 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 
            Brak
 
Ad. 19 Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
 
            Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z XXIII Sesji Rady Gminy, który został przyjęty 12 głosami „za” po wprowadzeniu uwag przez radnych.
 
Ad. 20 Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z XXIV Sesji Rady Gminy, który został przyjęty 12 głosami „za”.
 
Ad. 21 Sprawy różne.
 
            Pani Marta Plawgo zwróciła się z prośbą o naprawę drogi na trasach Borek-Trzebiechów oraz Borek- Głuchów. Pani Plawgo zabrała głos w sprawie zorganizowanych w sierpniu dożynek. Zwróciła uwagę na fakt, że zespoły zostają same, bez żadnego zainteresowania, ponieważ uczestnicy udają się na obiad. Radna zwróciła uwagę Pani Wójt o powstrzymanie się od żartów i komentarzy podczas imprez.
Radna Pani Helena Banachowicz zgłosiła, że zbiornik odprowadzający wodę po ulewach nie działa prawidłowo. Droga żużlowa z Ostrzyc do Podlegórza jest w fatalnym stanie, prawie nieprzejezdnym.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał jakie zasady obowiązują podczas umawiania się do Wójta Gminy, zwrócił uwagę na wykoszenie dróg gminnych, zapytał o plan zagospodarowania wód opadowych w Radowicach, z możliwością wglądu.
Przewodniczący Rady Młodzieżowej Miłosz Rowiński zapytał o montaż grzejników w Zespole Edukacyjnym.
Radny Pan Rafał Ćwiertniewicz zwrócił uwagę na listę gości wyczytywanych podczas imprez organizowanych przez Gminę Trzebiechów. Radny poruszył temat oznakowania drogi za salą wiejską w Głuchowie. Jest to droga jednokierunkowa, na której i tak ruch odbywa się w obu kierunkach. Pan Ćwiertniewicz prosił o przeanalizowanie możliwości postawienia znaku zwężenia drogi przejazdu. Zapytał gdzie będą przechowywane auta Straży Pożarnej, skoro magazyny nie mają ogrzewania.
Radny Daniel Wiktorowicz zajął stanowisko w sprawie braku odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Gminy przez Pana Józefa Wojciechowicza dotyczące dojazdu do pola.
Sołtys wsi Mieszkowo Pani Wioletta Zielińska zapytała, kto będzie płacił za kosze na popiół na świetlicę wiejską.
Sołtys Ostrzyc powiedział, że zbiornik przeciwpowodziowy jest tak zarośnięty, że w ogóle nie widać wody. Poprosił o wycięcie nadmiaru polbruku na nowopowstałej drodze.
Pani Wójt odpowiedziała, że zostanie wystosowane pismo o naprawę drogi na trasach Borek-Trzebiechów oraz Borek- Głuchów. Droga z Ostrzyc do Podlegórza również jest w planach, ale w pierwszej kolejności do zrobienia jest ulica Ogrodowa w Trzebiechowie. Jeżeli chodzi o wykoszenie dróg to ten rok jest bardzo ciężki, pracownicy nie nadążają z koszeniem. W sprawie zamontowania grzejników na ta chwilę jest to niemożliwe, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba zrobić dach. Budynek OSP Głuchów będzie remontowany.
 
Ad. 22 Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 13:00 zamknęła XXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Kramska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-22 11:12:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-22 11:12:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22 11:12:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony