ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7-2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. zamówień publicznych i budownictwa

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2017-11-22

Ogłoszono dnia: 2017-11-22 przez Zenon Rychły

Termin składania dokumentów: 2017-12-11 13:00:00

Nr ogłoszenia: 7-2017

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) posiada wykształcenie wyższe ,
6) staż pracy: posiada co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi i budownictwem.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane , Kodeks postępowania administracyjnego,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
3) umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
5) obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
6) biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
7) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie i prowadzenie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
2) przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie przygotowania i prowadzenia przetargów, prowadzenie przetargów,
3) realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej wraz z ich rozliczaniem,
4) współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektów budowlanych zadań inwestycyjnych,
5) kosztorysowanie i nadzór budowlany nad inwestycjami gminnymi w tym sprawdzanie wystawionych faktur za roboty zgodnie ze zleceniem,
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków, nadzór nad remontami i konserwacją,
8) prowadzenie spraw związanych z remontami nieruchomości gminnych,
9) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
10) realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
2) stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) wymiar czasu pracy 1/2 etatu,
4) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
5) wentylacja pomieszczenia- naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym - min.+ 18°C
6) stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy,
7) data zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

przekracza 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej ,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oryginały dokumentów potwierdzające wykształcenie , kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej lub ich kserokopie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie kandydata , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celo w rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-11 13:00:00
b. Sposób:
oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i budownictwa"   w terminie do 11 grudnia 2017 roku. do godz. 13,00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 - sekretariat pokój nr 1 lub drogą
pocztowąna adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap ocena formalna dokumentów, która odbędzie się 12 grudnia 2017 r.
II etap merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub wewnętrznego testu sprawdzającego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów pod numerami telefonów: 68 351 41 22 lub 68 351 41 31.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 14:44:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 15:09:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 15:30:51
Artykuł był wyświetlony: 840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu