ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dane do faktury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-19 22:59:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
tel./fax (68) 351 41 22, 351 41 31
NIP: 927-14-53-830
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Koteluk Data wytworzenia informacji: 2019-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Koteluk Data wprowadzenia do BIP 2019-03-19 22:59:45
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-19 23:00:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 23:00:19
Artykuł był wyświetlony: 44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-18 20:12:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Koteluk Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Koteluk Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 20:12:59
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 20:55:00
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 20:55:00
Artykuł był wyświetlony: 97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-18 18:52:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję V Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018.
 5.  Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
 7. Informacja Starosty Zielonogórskiego  o planowanych inwestycjach na rok 2019 na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10.  Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018.
 11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2018.
 14. .Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji     urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów  ,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów , w rejonie ulicy 3-go Maja,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz  granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019.
 24. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 18:52:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 18:52:42
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 10:38:28
Artykuł był wyświetlony: 74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa tłucznia kamiennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-15 21:48:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 21:48:20
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 21:50:18
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 20:11:28
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów - przyłącze Ks 11

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-14 18:57:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 18:57:12
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 19:02:40
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 10:28:15
Artykuł był wyświetlony: 282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 13:51:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 13:51:14
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 13:53:33
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 13:54:21
Artykuł był wyświetlony: 86 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-05 20:28:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349
oraz z 2019 r. poz. 273) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 26 maja 2019 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący
załącznik do postanowienia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
 
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-03-05 20:28:39
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 20:30:13
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-05 20:30:13
Artykuł był wyświetlony: 132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice - etap II

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-01 08:28:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Trzebiechów: "Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice - etap II"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-03-01 08:28:19
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-01 08:28:42
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 14:27:54
Artykuł był wyświetlony: 858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania za 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 21:29:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 21:29:21
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 21:33:18
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 21:38:10
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-22 20:20:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadanie: „działania polegające na organizowaniu imprez sportowych, meczów, treningów, ogólnodostępnych sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dziedzinach sportu”.
 
Na realizacje przedmiotowego działania wpłynęła jena oferta:
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Piast Parkovia” Trzebiechów,
 
 
Oferta Gminnego Klubu Sportowego „Piast Parkovia” spełniła kryteria określone zarządzeniem 0050.3.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2019.
Wysokość przyznanych środków na realizacje tego zadania wynosi 32.000,-zł
 
 
 
Wójt Gminy
              Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-22 20:20:32
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 20:20:51
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 20:22:11
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu