ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 08:17:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wykazuje do zbycia:
1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 178/4 położoną we wsi Borek, obręb Borek, KW – ZG2S/00017751/7,
2. powierzchnia nieruchomości: 0,2929 ha,
3. opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana,
4. przeznaczenie: wg. SUiKZP: R- tereny rolnicze – uprawy polowe
5. termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6. cena nieruchomości: 8 100,00 zł w tym 
cena oszacowania netto: 7 500,00
koszty pośrednie 600,00
podatek VAT : zwolnione
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania : nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy,
10. zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem: 3 września 2018 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 08:17:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 08:22:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 08:22:27
Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 14:23:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1198F.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 6. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                    Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 14:23:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 14:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 14:23:35
Artykuł był wyświetlony: 61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-12 13:59:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.) informuję, że w dniu 10 lipca 2018 r., na wniosek firmy P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, który wpłynął w dniu 03.07.2018r., zostało wydane Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego w dniu 28 lipca 2017r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3 w m. Trzebiechów.
Z treścią Postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Sflaszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 13:59:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 14:00:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 14:02:06
Artykuł był wyświetlony: 201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 13:24:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXIV/2018
z przebiegu XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 5 kwietnia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 13:24:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 13:24:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 13:24:08
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 13:21:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXIII/2018
z przebiegu XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 4 kwietnia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych oraz Pana Pawła Niemca, członka Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 13:21:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 13:21:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 13:21:49
Artykuł był wyświetlony: 177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 13:18:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXII/2018
z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 26 marca 2018 r.
Ad. 1
 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska otworzyła XXXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 13:18:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 13:18:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 13:19:40
Artykuł był wyświetlony: 164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 13:30:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.), informuję że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parkowa l C, 66-132 Trzebiechów, który został złożony w dniu 11.06.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej, działki nr 95/4 i 95/3, gm. Trzebiechów.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 13 czerwca 2018 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sułechowska 2, pokój 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 13:30:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 13:30:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 13:30:46
Artykuł był wyświetlony: 776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja - wnioski do oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 13:35:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały
nr XXXII/208/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3‑go Maja.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym
do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Trzebiechów.
 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej
do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018r. Wnioski mogą być wnoszone:
 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 13:35:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 13:35:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 13:35:43
Artykuł był wyświetlony: 193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja - wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 13:32:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały nr XXXII/208/2018 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów,
w rejonie ulicy 3-go Maja.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
66‑132 Trzebiechów.
 
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Trzebiechów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 13:32:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 13:34:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 13:34:29
Artykuł był wyświetlony: 182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 09:20:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA
Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, póz. 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie prowadzącego działalność na
terenie gminy Trzebiechów w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
zatwierdzam
ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24b ust. l u.z.z.w. w dniu 02 maja 2018 r. na wniosek Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Trzebiechów na okres 3 lat.
W trakcie postępowania administracyjnego, n.a podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo Q|rącQwało tarySą„dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie grhiny'Jrzebiechów, zgodnie z zasadami określonymi w
art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministpapospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z
dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf,*yłzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018
r. póz. 472).
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność
projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Trzebiechowie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w
szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych
wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków
ekonomicznych wykonywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze
świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej
na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie
obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny,
weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów jest pozytywny, należało zatwierdzić
przedmiotową taryfę.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ogrodnik Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ogrodnik Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 09:20:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 09:22:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 09:22:29
Artykuł był wyświetlony: 903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu