ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 16:15:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.4.2017 z dnia 17 września 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
budowy obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3, obręb Trzebiechów, gmina Trzebiechów.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 16:15:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 16:15:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 16:15:38
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 08:48:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 17 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000, 1349) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach  zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Nr obwodu głosowania
Granica  obwodu
                         (wykaz ulic lub miejscowości)
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
          1
miejscowości:
- BOREK, MIESZKOWO, GĘBICE,
- OSTRZYCE,
- TRZEBIECHÓW z wyłączeniem Domu Pomocy Społecznej
Sala gimnastyczna w Trzebiechowie
ul. Parkowa 3
 
           2
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
ul. Sulechowska 1
           3
        miejscowości: GŁUCHÓW, LEDNO, GŁĘBOKA,
Świetlica wiejska w Głuchowie
           4
        miejscowości: RADOWICE, PODLEGÓRZ
 Świetlica wiejska w Podlegórzu
           5
        miejscowość  SWARZYNICE
Świetlica wiejska w Swarzynicach
 
      - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do   potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn.zm) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 12 października 2018r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie – zgłoszenie do 6 października 2018r.
 
UWAGA!
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów przy ul. Sulechowskiej 2  pok. Nr 10 albo pod nr telefonu (68) 351 41 22 wew. 17 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 października 2018r. (niedziela) w godzinach
od 700 do 2100.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 08:48:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 08:58:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 10:54:45
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 21:47:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba:
 
Mała sala Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury ul. Sulechowska 2
 
Skład:
 
1. Irena Sochala - przewodnicząca
2. Jolanta Sokół - z-ca przew.
3. Angelika Kieliszek - członek
4. Zdzisław Hutor - członek
5. Anna Kowalczyk - członek
6. Ewelina Stelmaszyńska - członek
7. Karolina Nowak-Śledź - członek
8. Monika Banachowicz - członek
9. Ewa Kulik - członek
 
Dyżury pełnione są w dniach:
 
13,14 września 2018,. w godz. od 1300 do 1630
15 września 2018r. w godz. od 900 do 1200
17 września 2018r. w godz. od 1000 do 24 00
18,19,20, 24, 25 września 2018,. w godz. od 1300 do 1630
21 września 2018r. w godz. od 1300 do 1530
26 września 2018r. w godz. od 1000 do 24 00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 21:47:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 21:47:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 15:16:59
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 15:11:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, póz. 788 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. 29.08.2018 - 28.10.2018 r. projektu planu pn:
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r., obręb nr. 8 - Swarzynice, dz nr. 4/4, 8/4,10/4
Zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznać się z projektem planu w godzinach pracy w budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2, pokój nr 6.
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Zielonogórski.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 15:11:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 15:11:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 15:11:39
Artykuł był wyświetlony: 634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017 - 2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 12:57:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Cybulski Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 12:57:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 12:59:20
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 12:59:20
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 12:38:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000, 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu
Liczba wybieranych radnych
1
Trzebiechów:  ul. Chabrowa, ul. Sulechowska,
Trzebiechów - Leśniczówka
1
2
Trzebiechów:  Aleja  Lipowa, ul. Parkowa
1
3
Trzebiechów:  ul. Ogrodowa, ul. Trojaków
1
4
Trzebiechów:  ul. Kukułcza, ul. Leśna,  ul. Lisia, ul. Łąkowa, ul. 3 Maja,  ul. Polna , ul. Ptasia, ul. Słoneczna, ul. Skowronkowa, ul Słowikowa, ul. Sowia
1
5
Trzebiechów:  ul. Krańcowa, ul. Kwiatowa,  ul. Nowa, ul. Odrzańska , ul. Sosnowa , ul. Sportowa, ul. Wiśniowa
1
6
Ostrzyce
1
7
Borek, Gębice, Mieszkowo
1
8
Głuchów od nr 1-50
1
9
Głuchów od nr 51
1
10
Głęboka,  Ledno
1
11
Radowice
1
12
Podlegórz
1
13
Swarzynice od nr 1- 45
1
14
Swarzynice od nr 46- 94
1
15
Swarzynice od nr 95
1
 
          Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się małej salce Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury - Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, tel. (68) 351 41 31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 12:38:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 12:39:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 10:53:52
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 14:47:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 14:47:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 14:48:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 14:48:34
Artykuł był wyświetlony: 198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu