ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 18:38:27

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów - etap l

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-07 10:58:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {j.t Dz. U. z 2017 r., póz. 1073 zezm.) oraz uchwały nrXX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXXI/197/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., póz. 1405 ze zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017 r, póz. 1073 ze zm.) oraz uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXXI/197/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nrXX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2018 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów o godz. 11:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017 r., póz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu  miejscowego.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. póz. 570 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Trzebiechów. Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 10:58:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 10:58:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 10:58:38
Artykuł był wyświetlony: 432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko - do publicznego wglądu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-06 13:48:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Stępień Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 13:48:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 13:49:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 13:49:06
Artykuł był wyświetlony: 135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o granicach okręgów w WYBORACH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-02 13:46:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 2 lutego 2018r.
 
WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE
 
 Na podstawie § 14 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 2791/ podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych, numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji wyborczych w wyborach do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 28 lutego 2018 r.
 
Nr okręgu wyborczego
i obwodu głosowania
Granica okręgu i obwodu
Liczba wybieranych radnych
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Zespół Edukacyjny
w Trzebiechowie
7
/uczniowie powyżej kl. V Szkoły Podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych/
 
Aula Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie
ul. Parkowa 4
 
2
Trzebiechów, sołectwa gminy
8
/uczniowie szkół ponadpodstawowych i inne osoby, które nie ukończyły 18 lat w dniu wyborów i zamieszkują na terenie Gminy Trzebiechów/
Sala widowiskowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
ul. Sulechowska 2
 
 Zgodnie z Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie - wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 lutego 2018 r.
 
Lokal wyborczy w Zespole Edukacyjnym otwarty będzie w dniu 28 lutego 2018 r. w godz. od 1000 do 1300
Lokal wyborczy w TOK otwarty będzie w dniu
28 lutego 2018r. r. w godz. od 1300 do 1900
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 13:46:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 13:46:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 14:03:50
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 28 lutego 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-02 13:29:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy powołuje Radę Młodzieży, aby zwiększyć aktywność młodych ludzi w Gminie Trzebiechów, min. poprzez:
1) współpracę z Wójtem, Przewodniczącym Rady i radnymi Rady Gminy w Trzebiechowie oraz organizacjami w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia,
2) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
3) konsultowanie przedsięwzięć w zakresie problematyki młodzieżowej, w tym dotyczącej warunków życia i rozwoju młodego pokolenia, nauki, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, informatyzacji,
4) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
5) konsultowanie projektów niektórych decyzji dotyczących młodzieży.
Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie powyżej klasy V Szkoły Podstawowej i z klas gimnazjalnych, szkole ponadpodstawowej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów, która w dniu wyborów nie ukończyła 18 lat.
Zgodnie ze statutem Rady Młodzieżowej:
W okręgu 1 – Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie wybiera 7 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Edukacyjnym ul. Parkowa 4 w dniach od 6 do 12 lutego 2018r. w godzinach od 8.00 do 14.00
W okręgu 2 – Trzebiechów i sołectwa gminy – wybieramy 8 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury ul. Sulechowska 2 w dniach od 6 do 12 lutego 2018 r. w godzinach od 13.00 do 17.00.
Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieżowej można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl w zakładce Wybory i referenda bądź w Urzędzie Gminy pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.
 
W dniu 28 lutego 2018 r.
Lokal wyborczy w Zespole Edukacyjnym otwarty będzie w godz. od 10.00 do 13.00
Lokal wyborczy w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury otwarty będzie w godz. od 13.00 do 19.00
Chcesz skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności?
Masz możliwość, aby Twój głos, Twoje działania i pomysły były zauważone.
Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!
Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia- przyjdź na WYBORY i ODDAJ SWÓJ GŁOS!
 
Wójt Gminy Trzebiechów
/-/ Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 13:29:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 13:29:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 08:34:30
Artykuł był wyświetlony: 78 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 13:03:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia l lutego 2018r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 13:03:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 13:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 07:48:33
Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 10:18:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów w dniach od 7 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66‑132 Trzebiechów
w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w powiązaniu art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2018 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2,
66‑132 Trzebiechów o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu II zmiany Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu II zmiany Studium uznaje się również wniesione
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):
  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu
w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Trzebiechów. Uwagi mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Cybulski Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 10:18:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 10:18:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 12:59:56
Artykuł był wyświetlony: 595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu