ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6-2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6-2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor Urzędu Gminy ds. obrony cywilnej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: Praca na ½ etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2019-11-07

Ogłoszono dnia: 2019-11-07 przez

Termin składania dokumentów: 2019-11-20 12:00:00

Nr ogłoszenia: 6-2019

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. staż pracy: -
 7. doświadczenie związane z obroną cywilną, obronnością i zarządzaniem kryzysowym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu postępowania administracyjnego
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 3. umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 6. obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań w dziedzinie obrony cywilnej,
 2. realizacja zadań zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. realizacja zadań w dziedzinie obronności,
 4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. realizacja zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
 2. stanowisko – wyposażone w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. wymiar czasu pracy – praca na ½ etatu,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna, ogrzewanie w okresie jesienno- zimowym (min.+ 18oC),
 6. stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy,
 7. data zatrudnienia – 1 stycznia 2020r.
 
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych : przekracza 6%
 

V. Wymagane dokumenty:

 
 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty lub ich kserokopie poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-11-20 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej osobiście lub przesłać pocztą na adres:
 
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2 – sekretariat pokój nr 1 do dnia 20 listopada 2019r. do godz. 1200
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi, a dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru,
 4. merytoryczna ocena kandydatów może zostać przeprowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub wewnętrznego testu sprawdzającego,
 5. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów,
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
68 351 41 31,
68 351 41 22

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów, z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychly
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-07 20:57:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-07 21:00:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02 14:41:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony