ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO /w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty)/Drukuj informacjęSprawa: DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO /w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty)/

Szczegóły informacji

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO /w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty)/

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Księgowość Oświaty

Ogłoszono dnia: 2009-11-04 14:46:21

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Osoba kontaktowa

Elwira Bańkowska

Miejsce załatwienia

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych wraz z kompletem dokumentów składa się do Wójta Gminy Trzebiechów na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów bądź bezpośrednio w Urzędzie Gininy Trzebiechów

Telefon kontaktowy

68 351 41 31

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

Wymagane Dokumenty

I  wypełniony wniosek
  • o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika ,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu o pomoc de minimis,
  • wszystkie zaświadczenia /kopie/ o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzajaąych go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym czasie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
II załączniki:
1.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2.Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3.Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
4.Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
5.Kopię świadectwa pracy młodocianego;
6.Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
7. Wypełnionego formularza  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8.Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie .
 

Czas realizacji

Do 30 dni od daty wpływu wniosku

Opłaty

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Sulechowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
 

Uwagi

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku (od sierpnia 2012 r.) dołączyć dwa dokumenty:
1.Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis 
2.Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie  
 
Należy pamiętać:
1.Dzień udzielenia pomocy „de minimis”, to dzień wystawienia decyzji (powoduje to, iż pracodawca składający wniosek od sierpnia br., jest zobowiązany złożyć również dokumenty o których mowa powyżej).
2.Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.
W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek z załączonymi dokumentami w formie podania w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Podstawa prawna

Akty prawne dotyczące sprawy:
  1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.),
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2018r., poz. 362 z późn. zm.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony