ˆ

Wybory uzupełniajace

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-16 11:47:05 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2014 r.

Poz. 2357
 
ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
 
Na podstawie art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.
112 z późn. zm1)) oraz w związku z postanowieniem nr 29/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu
wyborczym nr 1, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 1 marca 2015r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, na obszarze gminy.

wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

Załączniki