Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-03 14:11:20 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 ustawy o pizp, będących wynikiem realizacji Uchwały nr VII/57/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Trzebiechów i Swarzynice, informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wnioskach lub uwagach jest Wójt Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, tel. 68 351 41 31, fax: 66 351 41 22, e-mail:
 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: , lub pisemnie na adres Administratora danych.
 
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
 
4. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
5. Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 
6. Podane we wnioskach i uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu)
lub organizacji międzynarodowej.
 
7. Wnioskodawca ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 3. do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
8. Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Kubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 14:11:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 14:11:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-03 14:11:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4310 raz(y)