ˆ

Porządek obrad

Szczegóły informacji

XVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-12 13:33:23 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap II
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszania ustaleń II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap II.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Trzebiechów,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy    Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebiechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2020 r.
 20. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020.
 21. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-12 13:33:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-12 13:33:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 17:50:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
477 raz(y)