Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Szczegóły informacji

IV/27/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-18

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)  oraz art. 211,art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235,  art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się,  co następuje:

Treść:

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 23.870.172,66 zł  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie                                                              15.948.664,70 zł
             b) dochody majątkowe w kwocie                                                         7.921.507,96 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w  łącznej kwocie 25.840.386,51 zł z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie                                                                 14.187.068,21 zł  
b) wydatki majątkowe w kwocie                                                           11.653.318,30.zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
 
 § 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.970.213,85 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.727.289,50 zł
       Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie  4.757.075,65 zł zgodnie z załącznikiem
        nr 3
do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
       1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
  1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.970.213,85 zł.
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 483.331,58 zł
  3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.219.973,65 zł.
 
 
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   55.000,00 zł.
       2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości  45.000,00 zł.
 
§ 7.  Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie  z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 
§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
        2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 38.000,00 zł.
 
§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
 
 § 12.  Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 525.00000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 525.000,00 zł.
 
§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 204.920,64 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 14. Upoważnia się  Wójta do:
1) zaciągnięcia  kredytu  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  1.500.000 zł, 
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
                                                                                                
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy         
 
                                                                                                      Rafał Ćwiertniewicz  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kulik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-27 18:34:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zenon Rychły
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-27 18:39:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zenon Rychły
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15 22:05:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1194 raz(y)