Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXIX/297/2023

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-30

Data wejścia w życie: Uchwała wychodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 1866, opublikowano dnia: 2023-07-07

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie:

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ustala się, że:
1) od właściciela nieruchomości odbiera się:
a) Odpady komunalne zbierane jedynie w sposób selektywny, z zastrzeżeniem, że odpady te są gromadzone w pojemnikach lub w pojemnikach i workach do tego przeznaczonych – w każdej ilości.
b) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości.
c) Szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, popiół zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości.
d) Odpady biodegradowalne zbierany w sposób selektywny – w każdej ilości.
e) Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w każdej ilości.
2) w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się w szczególności meble i odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, akumulatory, chemikalia i zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, odpady niebezpieczne oraz odpady określone w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy.
3. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości po segregacji:
a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – raz w miesiącu
b) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – dwa raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października i co najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.
2) Metale i tworzywa sztuczne zgromadzone w workach, ustawionych na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz wielorodzinnej w okresie całorocznym co najmniej raz na miesiąc.
3) Papier gromadzony w workach i szkło zgormadzone w pojemnikach ustawione na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej oraz wielorodzinnej w okresie całorocznym co najmniej raz na 2 miesiące.
4) Bioodpady:
a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października i co najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do marca – z tym, że w przypadku wydzielania frakcji ulegających biodegradacji składowanej we własnym kompostowniku odpadów tych nie odbiera się,
b) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października i co najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.
5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odbierane bezpośredenio od właścicieli nieruchomości, przynajmniej raz w roku zgodnie z harmonogramem.
4. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są publikowane na stronie internetowej gminy oraz dostarczanie do mieszkańców w formie ulotek.
5. Ustala się, że:
1) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości leżących na terenie gminy i objętych systemem zagospodarowania odpadami, nie będące wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
2) PSZOK zobowiązany do nieodpłatnego odbierania co najmniej następujących odpadów komunalnych:
a) papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych, wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych,
b) przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
c) zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, mebli i innych, odpadów wielkogabarytowych, tekstylia i odzież, zużytych opon oraz odpadów budowlanych rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych.
3) Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do PSZOK-u.
4) PSZOK jest czynny w dniach i godzinach ustalonych przez Wójta.
 
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zgłasza: osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail : p.piszczyk@trzebiechow.pl  lub urzad@trzebiechow.pl, bądź telefonicznie pod nr 68 351 41 31 przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być wykonane niezwłocznie, po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usługi.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenia usługi,
2) opis niewłaściwego świadczenia usługi wraz z potwierdzeniem, udokumentowaniem zaistniałej sytuacji,
3) dokładny adres nieruchomości, z której usługa jest świadczona w sposób niewłaściwy, w przypadku, gdy dotyczy to usługi odbierania odpadów z nieruchomości.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/202/2021  z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r. poz. 2419)
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wychodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 13:12:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 13:13:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 19:04:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)