Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXII/251/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXII

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-09

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 1760, opublikowano dnia: 2022-09-14

Tytuł aktu:

w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Trzebiechów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 – z poźn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 – z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendium za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Trzebiechów.
 
§ 2. Ustala się następujące rodzaje stypendiów:
1) stypendium za wyniki w nauce;
2) stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
3) w innych kategoriach nie wymienionych wyżej;
 
§ 3. Stypendia, o których mowa w § 2 przyznawane są dzieciom i młodzieży szkoły podstawowej z klas IV – VIII.
 
§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który wykazał się aktywnością w działalności na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego oraz uzyskał na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły podstawowej średnią ocen minimum:
1) 5,40 – w klasach IV szkoły podstawowej, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, język obcy nowożytny, historia;
2) 5,30 – w klasach V – VI szkoły podstawowej, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, język obcy nowożytny;
3) 5,20 – w klasach VII – VIII szkoły podstawowej, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny.
 
§ 5. Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt 1 przyznawane jest jednorazowo w danym roku szkolnym.
 
§ 6. 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne może być przyznane uczniom szkoły podstawowej wymienionym  w § 3 po spełnieniu jednego z warunków:
1) zajęcie miejsca od I do X w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie lub zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przy czym konkursem w rozumieniu niniejszej uchwały jest konkurs, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) wg wykazu Lubuskiego Kuratora Oświaty;
2) zajęcie miejsca od I do III w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;
3) zajęcie miejsca od I do III w dyscyplinach indywidualnych w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim;
4) zajęcie I miejsca w konkursach przedmiotowych oraz w indywidualnych konkurencjach sportowych na szczeblu powiatu i regionu;
5) otrzymanie co najmniej 95% maksymalnej ilości punktów ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie ósmej.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie jednego z kryteriów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 – 5.
 
§ 7. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający szczegółowe uzasadnienie, dyrektor szkoły składa w sekretariacie Urzędu Gminy, co najmniej na 7 dni przed uroczystością zakończenia roku szkolnego. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik do regulaminu.
 
§ 8. Informacja o przyznaniu stypendium dla uczniów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 9. Wysokość jednego stypendium wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 
§ 10. Wójt Gminy rozpatruje złożone przez dyrektora wnioski i przyznaje nie więcej niż pięć stypendiów w danym roku szkolnym.
 
§ 11. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy Trzebiechów.
 
§ 12. Dyplom o przyznaniu stypendium wręczany jest na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 
§ 13. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy Trzebiechów do 30 czerwca danego roku.
 
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie  z dnia  20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r.,  poz. 2792). 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 09:51:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 09:52:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-14 10:32:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1006 raz(y)