ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/208/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/208/2021

Szczegóły informacji

XXVI/208/2021

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXI

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-21

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 112, opublikowano dnia: 2022-01-13

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.)  oraz art. 211,art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235,  art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje: 
 

Treść:

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 20.825.615,74 zł  z tego:
a) dochody bieżące – 16 154 605,74 zł
b) dochody majątkowe – 4.671.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w  łącznej kwocie 22.305.243,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.122.776,40 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – 10.343.881,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.337.540,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4.006.341,40 zł
b) dotacje za zadania bieżące – 1.050.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.301.200,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 257.695,00 zł
e) obsługę długu publicznego – 170.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.182.467,34 zł, w tym: 
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.182.467,34 zł, z czego na projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 461.994,00 zł zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 461.994,00 zł
 
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.479.628,00 zł, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 
 
§ 4. Ustala się:
a) przychody budżetu w wysokości 2.195.828,00 zł,
b) rozchody budżetu w wysokości  716.200,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  348.628,00 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 201.372,00 zł
 
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  60.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości  60.000,00 zł.
 
§ 7.  Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,00 zł.
 
§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatku na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10.000 zł.
 
§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 13.  Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 950.00000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 950.000,00 zł
 
§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 256.588,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 15. Upoważnia się  Wójta Gminy do:
1) zaciągnięcia  kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-27 15:32:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-27 15:33:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-15 14:46:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony