ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/88/2019Drukuj informacjęAkt prawny: X/88/2019

Szczegóły informacji

X/88/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-08

Tytuł aktu:

w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 2. „Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. Pozwoli on na wspieranie przez Gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz skuteczną realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.);
 2. Programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
 3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Trzebiechów,
 4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzebiechów,
 5. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Trzebiechów,
 
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu
 
§ 4. 1. Celem głównym Programu jest wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
 1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
 2. tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy,
 3. przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego grup i osób,
 4. integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
 5. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
 6. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 
 
Rozdział 3
Zasady i formy współpracy
 
§ 5. 1. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działającymi na rzecz jej mieszkańców.
2. W myśl zasady pomocniczości Gmina wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy i umożliwia im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
3. Zarówno organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jak i Gmina zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, które powinien cechować szacunek wobec siebie, zgodnie z zasadą suwerenności stron.
4. Gmina i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy współdziałają na rzecz mieszkańców Gminy, jako równoprawne podmioty na zasadach partnerstwa, identyfikując i rozwiązując problemy społeczności lokalnej.
5. Zgodnie z zasadą efektywności Gmina i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dbają o to, aby poniesione nakłady na realizację zadań przynosiły jak najlepsze rezultaty, adekwatne do zaangażowanych środków.
6. Kierując się zasadą uczciwej konkurencji Gmina równo traktuje wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez ogłaszanie konkursów w sposób jednakowo dostępny, stosując jednolite kryteria oceny zgłoszonych ofert, co zapewnia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy takie same szanse w dostępie do realizacji zadań publicznych.
7. Stosując zasadę jawności Gmina informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych w sposób jasny i zrozumiały.
 
§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami może przyjąć formę pozafinansową lub finansową:
 1. pozafinansowe formy współpracy:
 1. przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 2. konsultowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 3. tworzenie w miarę potrzeb współpracy zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli organów samorządowych,
 4. informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy środków finansowych z innych źródeł,
 5. propagowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na stronach internetowych gminy www.trzebiechow.pl
 6. udostępnianie nieruchomości lub ich części, niezbędnych do prowadzenia organizacjom działalności związanej z realizacją zadań Gminy na warunkach określonych w umowie.
2. finansowe formy współpracy:
 1. powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 
 
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy
 
§ 7. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje strefę zadań publicznych mających na celu poprawę warunków życia i rozwoju mieszkańców Gminy, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
 
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
 
§ 8. W 2020 roku priorytetowe obszary współpracy obejmują zadania z zakresu:
 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. turystyki i krajoznawstwa,
 4. ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 
Rozdział 6
Okres realizacji programu
 
§ 9. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
 
Rozdział 7
Sposób realizacji programu
 
§ 10. 1. Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych tym organizacjom Programu, które wygrają konkurs.
2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.
3. Zlecenie zadań publicznych organizacjom Programu następuje w drodze otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrębne przewidują inny tryb ich zlecania.
4. Decyzję o wyborze organizacji, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt po zasięgnięciu opinii komisji.
5. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.trzebiechow.pl, na stronie internetowej www.trzebiechow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Rozdział 8
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 11. 1. Wójt Gminy Trzebiechów – każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – ogłasza również nabór kandydatów do komisji konkursowej.
2. Ogłoszenie o naborze publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.trzebiechow.pl, na stronie internetowej www.trzebiechow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
§ 12. 1. Wójt powołuje komisję konkursową zarządzeniem.
2. W skład komisji wchodzi minimum trzech przedstawicieli Wójta oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 
§ 13. 1. Za pracę każdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, wskazany przez Wójta. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zastępcą zostaje inny przedstawiciel, wskazany przez Przewodniczącego.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Posiedzenia komisji są ważne przy obecności, co najmniej połowy jej składu.
4.  Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do opiniowania ofert w formie pisemnej
5. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Wójt w terminie 7 dni od daty zakończenia składania ofert. Pozostałe terminy posiedzeń wyznacza przewodniczący komisji. Prace komisji powinny zakończyć się w terminie 30 dni od daty pierwszego posiedzenia komisji.
6. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół. Protokół komisja przedkłada Wójtowi.
 
§ 14. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zaopiniowania ofert i przekazania wyników postępowania konkursowego Wójtowi.
 
§ 15. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokość dotacji podejmuje Wójt.
 
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
 
§ 16. Wartość udzielanego wsparcia na współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego programu w 2020 roku ustala się na kwotę 40.000,- zł. (czterdzieści tysięcy złotych).
 
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 17. 1.Wójt dokonuje oceny programu współpracy za okres jego realizacji.
2. Do oceny realizacji programu stosowane są następujące mierniki:
3. ilość organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą,
4. ilość złożonych ofert przez organizacje programu na otwarte konkursy,
5. wysokość środków przekazanych organizacjom programu na realizację zadań publicznych,
6. liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizację zadań.
 
Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
 
§ 18.1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Urzędzie.  Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sposób określony w uchwale Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., poz. 585).
2. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 07.10.2019r. do 21.10.2019r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu informacji o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2020.
 
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
 
§ 19. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-14 14:48:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-14 14:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 14:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony