ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/63/2019Drukuj informacjęAkt prawny: IX/63/2019

Szczegóły informacji

IX/63/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IX

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-30

Tytuł aktu:

w sprawie nadania statutu Sołectwu Borek

Na podstawie:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy w Trzebiechowie nadaje:
 
Statut Sołectwa Borek

Treść:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Samorząd mieszkańców sołectwa Borek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506);
2. niniejszego statutu.
    2. Użyte w statucie określenia oznaczają:
1. gmina  – Gmina Trzebiechów;
2. rada – Rada Gminy  w Trzebiechowie;
3. wójt – Wójt Gminy Trzebiechów;
4. sołectwo – Sołectwo Borek;
5. zebranie wiejskie - zebranie wiejskie Sołectwa Borek;
6. sołtys – Sołtys Sołectwa Borek;
7. rada sołecka – Rada Sołecka Sołectwa Borek;
8. statut- Statut Sołectwa Borek.
 
Rozdział 2
Nazwa i obszar sołectwa
 
§ 2.1. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Borek.
2. Obszar działania sołectwa obejmuje obręb wsi Borek.
§ 3. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową mieszkańców miejscowości Borek.
2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Trzebiechów.
 
Rozdział 3
Organizacja i zakres działania sołectwa, zadania jego organów
 
§ 4. 1. Sołectwo działa na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Zadania i kompetencje sołectwa obejmują następujące sprawy:
 1. współpraca z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz sołectwa;
 2. dbałość o ochronę środowiska naturalnego i utrzymania czystości;  
 3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa;
 4. organizowanie samopomocy mieszkańców szczególnie przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz wspólnych prac na rzecz swojej miejscowości;
 5. podejmowanie działań i współudział w ich realizacji w dziedzinie sportu, rekreacji, kultury, oświaty, zdrowia;
 6. współdziałanie z policją w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa;
 7. współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie bezpieczeństwa p.poż;
 8. sygnalizowanie potrzeb społecznych w zakresie organizowania określonych form pomocy społecznej;
 9. kultywowanie tradycji;
 10. współpraca z organizacjami społecznymi;
 11. organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz sołectwa.
3. Zadania sołectwa realizowane są poprzez:
 1. podejmowanie uchwał w ramach przyznanych kompetencji;
 2. opiniowanie spraw leżących w zakresie działania samorządu mieszkańców;
 3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznej projektów aktów prawnych;
 4. występowanie z wnioskami do rady lub wójta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców;
 5. współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;
§ 5.  1. Organami sołectwa są:
 1. zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa;
 2. sołtys – organ wykonawczy sołectwa.
2.  Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka składająca się z 3 - 4 osób.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji rady gminy z tym, że kończy się po 3 miesiącach po upływie kadencji rady gminy.
4. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa oraz radę sołecką.
5. Kadencja sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej, o której mowa w ust.3.
6. Pełnienie funkcji przez sołtysa i członków rady sołeckiej ma charakter społeczny.
 
§ 6.  Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
 1. uchwalenie programów działania, w tym dotyczących celów i zakresów wspólnych prac mieszkańców na rzecz sołectwa;
 2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej;
 3. sprawowanie kontroli działalności sołtysa i rady sołeckiej;
 4. podejmowanie uchwał o sposobie gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu;
 5. podejmowanie uchwał o wydatkowaniu środków finansowych przekazywanych sołectwu.
§ 7. Do obowiązków sołtysa należy:
 1. wykonywanie uchwał zebrań wiejskich, a także zadań wynikających z uchwał rady gminy;
 2. zwoływanie zebrań wiejskich z wyjątkiem zebrania wyborczego;
 3. prowadzenie obrad zebrań wiejskich z wyjątkiem zebrania wyborczego;
 4. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej;
 5. prowadzenie dokumentacji sołectwa;
 6. prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego;
 7. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego wójtowi;
 8. składanie na zebraniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności, w tym z wykonania planu finansowo – rzeczowego sołectwa lub zadań w ramach funduszu  sołeckiego oraz  działalności rady sołeckiej;
 9. opracowanie i przedkładanie zebraniu propozycji w ramach funduszu sołeckiego i programu swojej pracy;
 10. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na rzecz sołectwa;
 11. występowanie z wnioskami w sprawie potrzeb sołectwa;
 12. reprezentowanie sołectw na zewnątrz.
§ 8. 1. Działalność rady sołeckiej ma charakter doradczy i opiniodawczy.
       2.  Do zadań rady sołeckiej należy:  
 1. wspomaganie sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;  
 2.  pomoc sołtysowi w przygotowaniu zebrań wiejskich;
 3. inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania przy udziale mieszkańców wspieranych środkami finansowymi gminy;
 4. organizowanie innych form pomocy społecznej dla mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową;
 5. organizowanie i przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu poprawę estetyki sołectwa.
3. Posiedzenie rady sołeckiej odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia rady sołeckiej prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady przez niego wyznaczony, a w razie niemożności wyznaczenia przez przewodniczącego, osoba wyznaczona przez radę sołecka spośród jej członków.
 
Rozdział 4
Zasady zwoływania i przebiegu zebrania wiejskiego
 
§  9. 1. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, zaproszeni goście oraz osoby zainteresowane tematyką zebrania.
2. Prawo do głosowania na zebraniu mają wszyscy mieszkańcy zamieszkujący na terenie sołectwa.
 
§ 10. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. z inicjatywy rady sołeckiej;
 3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania;
 4.  na wniosek wójta,
 5. na wniosek przewodniczącego rady.
2. Zebranie wiejskie może także zwołać wójt w przypadku nie zwołania zebrania wiejskiego przez sołtysa w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku określonego w ust.1 pkt 2 pkt 3 i pkt 4.
3. Odrębne zasady i tryb zwoływania zebrań w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej określone są w rozdziale 5.
 
§ 11. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż  raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń sołectwa na siedem dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub wójta powinno odbywać się najpóźniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.
 
§ 12. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem lub osoba wskazana przez sołtysa.
 
§ 13. 1. Przewodniczący zebrania wiejskiego uprawniony jest do decydowania o:
 1. kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
 2. udzielaniu głosu poza kolejnością;
 3. określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców.
2. Przewodniczący obrad zebrania wiejskiego winien poddać pod głosowanie każdy wniosek, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
 
§ 14. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani zgodnie z § 11 ust. 2.
2. Uczestnicy zebrania wiejskiego podpisują listy obecności.
 
§ 15. 1. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale 5 niniejszego statutu.
3. Uchwały zebrań wiejskich zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za" musi być większa od głosów „przeciw". W przypadku nie podjęcia uchwały w pierwszym głosowaniu wskutek równej ilości głosów „za” i „przeciw” dopuszcza się możliwość powtórnego głosowania.
 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie jest protokołowane.
2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
 1. miejsce i datę zebrania;
 2. stwierdzenie ważności zebrania;
 3. porządek obrad;
 4. treść podejmowanych uchwał i wynik ich głosowania;
 5. przebieg dyskusji;
 6. podpis prowadzącego zebranie wiejskie.
3. Do protokołu dołącza się:
 1. listy obecności;
 2. uchwały zebrania;
 3. inne załączniki.
4. Protokół z zebrania wiejskiego wraz z załącznikami sołtys przekazuje wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania. Kopię tych dokumentów przechowuje sołtys do wglądu mieszkańców.
 
Rozdział 5
Zasady i tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 
§ 17. 1. Zebranie mieszkańców sołectwa, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt, który prowadzi zebranie.  W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad zebrania mieszkańców. Wójt może wyznaczyć innego przewodniczącego zebrania.
2. Zarządzenie wójta o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przekazuje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Wójt zarządza przeprowadzenie zebrania mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 5 miesięcy od daty upływu kadencji rady.
 
§ 18. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
 2. sprawdzenie listy uprawnionych do głosowania;
 3. sporządzenie kart do głosowania z zamieszczonymi na nich kandydatami w porządku alfabetycznym i oznakowanie pieczęcią urzędu gminy;
 4. przeprowadzenie głosowania;
 5. ustalenie wyników głosowania;
 6. ogłoszenie wyników głosowania;
 7. sporządzenie i podpisanie protokołów o wynikach głosowania.
 
§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania mieszkańców.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa.
3. W przypadku głosowania na jednego kandydata na sołtysa na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata umieszcza się kratki i obok wyrazy „za" i „przeciw". Głosuje się poprzez zakreślenie znakiem X jedną z kratek.
4. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał więcej głosów za niż przeciw.
5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na sołtysa głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku jednego kandydata, na którego głosujący zamierza oddać głos.
6. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyska największą liczbę głosów ważnych.
7. W przypadku nie wybrania sołtysa w głosowaniu, o którym mowa w ust. 5 następuje kolejne głosowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
8. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyska największą liczbę głosów ważnych.
9. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej w liczbie określonej w § 5 ust. 2.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku kandydatów, na których głosujący zamierza oddać głos.
11. Za wybranych członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych.
12. W przypadku nie wybrania ustalonej liczby członków Rady Sołeckiej wskutek otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów następuje kolejne głosowanie aż do wyłonienia pełnego stanu członków rady sołeckiej.
13.Głosujący potwierdza swoim podpisem odbiór karty do głosowania na potwierdzeniu odbioru kart do głosowania.
 
§ 20. Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie przepisy § 16.
 
§ 21. 1. Mieszkańcom sołectwa przysługuje prawo do złożenia protestu, co do sposobu przeprowadzania wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej.
2. Protest należy złożyć przewodniczącemu rady w terminie 7 dni od dnia wyborów.
3. Protesty rozstrzyga rada w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
§ 22. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji.
2. O odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej mogą wystąpić mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o odwołanie winien zawierać uzasadnienie.
4. Zebranie mieszkańców sołectwa, na którym ma być odwołany sołtys lub członkowie rady sołeckiej zwołuje wójt zgodnie z § 17 niniejszego statutu.
 
§ 23. W przypadku rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji lub jego odwołania, rezygnacji lub odwołania członków rady sołeckiej wójt zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa zgodnie § 17 niniejszego statutu.
 
Rozdział 6
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji
 
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o budżet gminy na podstawie wniosków przedstawionych w uchwale zebrania wiejskiego w sprawie finansowania określonych prac i przedsięwzięć, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
2. Dochody realizowane przez sołectwo są dochodami budżetu gminy.
3. Wydatki dokonywane przez sołectwo są wydatkami budżetu gminy.
 
§ 25. 1. Wójt może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego gminy, którą sołectwo zarządza i korzysta z niej.
2. Sołectwo może wykorzystywać mienie komunalne na realizację zadań ustawowych i statutowych.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu polegające na:
 1. załatwianiu bieżących spraw zawiązanych z eksploatacją mienia;
 2. utrzymywaniu go w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia.
4. Dochody z przekazanego mienia są dochodami budżetu gminy.
 
Rozdział 7
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością sołectwa.
 
§ 26. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są wójt i rada.
3. Organy nadzoru mają prawo uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach rady sołeckiej, a także żądania niezbędnych informacji, danych oraz wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
4. Do podstawowych środków nadzoru należy:
 1. dokonywanie kontroli działalności organów sołectwa;
 2. dokonywanie oceny sprawozdań;
 3. udzielanie instruktażu.
5. Kontrolę działalności sołectwa przeprowadza:
 1. wójt osobiście lub przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Trzebiechów;
 2. rada poprzez wyznaczonych radnych.
 
§ 27. 1. Sołtys obowiązany jest do przedkładania wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w terminie 7 dni od ich podjęcia.
2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego w całości lub w części orzeka rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
 
§ 28.  Sołectwo używa pieczęci o treści „ Sołectwo Borek”
 
§ 29. Zmiany statutu dokonuje rada w trybie określonym dla jego uchwalenia.
 
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 31. Traci moc uchwała Nr XI/60/03 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia statutów sołectw: Borek, Gębice, Głuchów, Ledno – Głęboka, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Trzebiechów. ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r. nr 5,  poz. 95).
 
§ 32.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 19:29:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 19:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 20:07:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony