ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXX/182/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/182/09

Szczegóły informacji

XXX/182/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 18 grudnia 2009

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-18

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-12-18

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXX/182/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Na podstawie:

Na podstawie art.41 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, póz. 473 z późn.zm.)

Treść:

§ l. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
o treści:
Rozdział I
Wstęp
1. Program określa zadania własne gminy wynikające z art. 4 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U, z 2007r. Nr 70, póz. 473 z późn.zm.)
2. Użyte w uchwałę określenia i skróty oznaczają:
a) ustawa - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) Gminny Program - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
c) GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział II
Cele programu
1. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Trzebiechów możliwości uzyskania wsparcia oraz
profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
2. Podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych oraz patologiach z tym związanych.
3. Podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób zagrożonych
wystąpieniem problemu alkoholowego.
4. D/iałania minimali/ujące następstwa nadmiernego spożywania alkoholu, w tym
lec/enie, pomoc społeczna i prawna dla osób dotkniętych problemem alkoholowym
i ich rodzin.
5. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez
organizowanie zajęć dla młodych ludzi, m.in. w świetlicy środowiskowej.
7. Wspieranie imprez profilaktycznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży naszej gminy
do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
8. Współpraca z instytucjami na terenie gminy, wspólna realizacja działań /wiązanych
z profilaktyką dzieci i młodzieży.
Rozdział III
Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu
1. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są:
a) środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2010 r.
b) darowizny osób fizycznych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
c) dopłaty z budżetu gminy.
2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu określa zapis niniejszego programu
i jest zgodny z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rozdział IV
Zadania Programu
Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
w szczególności należy:
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
—. uzależnionych od alkoholu poprzez:
1) wznowienie działalności Punktu Konsultacyjnego i udostępnianie wstępnej pomocy
osobom uzależnionym , współu/ależnionym oraz ofiarom przemocy domowej,
2) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych
i ośrodkach terapeutycznych,
3) pomoc osobom uzależnionym w podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, wspieranie),
4) pokrywanie kosztów finansowych wydawania opinii przez lekarzy biegłych w sprawie
uzależnienia od alkoholu oraz pokrywania kosztów sądowych w sprawie leczenia
odwykowego,
5) udział członków GKRPA w szkoleniach, seminariach, konferencjach,
6) wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień.
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez:
1) koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę
z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, kuratorem rodzinnym.
2) finansowanie szkoleń, zakup materiałów, ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień,
^ 3) współpracę GKRPA / sądami, kuratorami sądowymi, prokuraturą, policją, GOPS
i Izbą Wytrzeźwień w celu przekazywania danych na temat osób kierowanych na
leczenie oraz sprawców i ofiar przemocy w rod/inic,
4) ograniczenie negatywnych skutków zaburzeń życia rodzinnego i istniejących
problemów poprzez:
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do
podejmowania dobrowolnego leczenia,
- umożliwienie sprawcom i ofiarom przemocy w rodzinie korzystania z pomocy
specjalistycznej (psychoterapii).
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
1) realizacja działalności edukacyjne - profilaktycznej ?. młodzieżą na bazie
różnorodnych programów profilaktycznych oraz innych form profilaktyki, a także
pomoc finansowa i organizacyjna w ich realizacji (w miarę potrzeb i możliwości),
2) podejmowanie działań w celu zmniejszenia na terenie gminy ilości spożywanego
alkoholu przez nieletnich i młodzież poprzez:
a) programy edukacyjne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjum,
b) dofinansowanie zajęć sportowo — rekreacyjnych, wycieczek profilaktyczne -
edukacyjnych, wypoczynku letniego dla d/ieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych problemem alkoholowym,
c) finansowanie działalności wychowawczej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej prowadzonej w świetlicy środowiskowej,
d) wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
e) doposażenie świetlicy środowiskowej i szkół w pomoce, sprzęt sportowy i inny
sprzęt umożliwiający zagospodarowanie czasu wolnego dzieci (w miarę
posiadanych środków finansowych).
IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1) wspieranie działalności innych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony
zdrowia, oraz stwarzających szansę powrotu osób uzależnionych
i współuzależnionych do życia w trzeźwości,
2) współpraca z instytucjami zatrudniającymi wykwalifikowanych specjalistów,
3) poszerzanie ofert w zakresie dostępu do dóbr kultury oraz zapewnienia dzieciom
i młodzieży kulturalnych form spędzania czasu wolnego,
4) wspomaganie finansowe organizacji społecznych, sportowych, kościelnych,
szkolnych, propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową,
V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1) Gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel
publiczny w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub
nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów
alkoholowych,
2) w celu sprawdzenia przestrzegania przez podmioty gospodarcze zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone
będą (przez upoważnionych członków GKRPA) kontrole w zakresie:
a) przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy
oraz obowiązujących uchwał Rady Gminy w Trzebiechowie,
b) przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach,
3) w przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień, organ wydający zezwolenia
wzywa kontrolowanego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, o ile nie stanowią
one podstawy do cofnięcia zezwoleń lub wszczyna postępowanie o cofnięcie
zezwoleń, albo podejmuje inne działania przewidziane prawem.
VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubów
Integracji Społecznej.
Gmina Trzebiechów prowadzi działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu mające na celu odbudowanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności
lokalnej w formie wspierania działalności stowarzys/eń i klubów abstynenckich.
Rozdział V
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach roboczych
i motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz
prowadzenie kontroli w placówkach handlowych (minimum 4 placówki w czasie
jednej kontroli) ustala się w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia określonego
na dany rok bieżący w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. Członkowi Komisji pełniącemu funkcję sekretarską /a prowadzenie czynności
związanych z obsługą posiedzeń i późniejszymi czynnościami biurowymi (pisanie
wniosków do sądu , policji, wezwania osób zgłoszonych na leczenie itp.) przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia obowiązującego
w danym roku (płatne za wykonana pracę w danym miesiącu).
3. Za przeprowadzenie jednego wywiadu środowiskowego ustala się wynagrodzenie
w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
4. Zadania określone w punktach 1,2,3 finansowane są z budżetu gminy, ze środków
finansowych pobieranych jako opłaty za korzystanie 7. zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
do wysokości zaplanowanej w preliminarzu.
5. Wynagrodzenie określone w punkcie l i 2 wypłacone będzie na podstawie listy
obecności i listy wypłat podpisanej przez Przewodniczącego Komisji bądź jego
Zastępcę, natomiast wynagrodzenie określone w punkcie 3 wypłacane będzie na
podstawie umowy zlecenia zawieranej z osobą sporządzającą wywiad (pracownikiem
socjalnym).
Rozdział VI
Preliminarz wydatków na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
I. Przewidywane wpływy z tytułu wniesionych opłat przez podmioty gospodarcze prowadzące
sprzedaż detaliczną alkoholu 25.000,00zl
11. Planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu:
1) opłaty specjalisty w punkcie konsultacyjnym 1.700,00zł
2) orzeczenia lekarzy biegłych 2.000,00zł
3) opłaty sądowe 400,00zł
4) szkolenia członków GKRPA l .000,00zł
5) prace komisji (wynagrodzenie, delegacje) 3.000,00zł
6) wywiady środowiskowe 500,00zł
7) porozumienie 7. Miastem Zielona Góra dot. współfinansowania działalności
Izby Wytrzeźwień w Raculi 2.000,00zł
8) szkolenia, materiały, ulotki z zakresu profilaktyki uzależnień 500,00zł
9) programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
(kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł") 2.000,00zł
10) działalność świetlicy środowiskowej (wraz z posiłkami) 5.000,00/ł
11) wypoczynek letni dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym
(obóz, kolonia) 3.000,00zł
12) dofinansowanie zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych
(np. zielona szkoła, Dzień Sportu, Dni Promocji Zdrowia) 2.000,00zł
13) wspieranie działalności organizacji społecznych , instytucji charytatywnych
w zakresie pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
działających na terenie gminy 200,00zł
14) współfmansowanie zajęć reintegracyjnych 200,00zł.
Realizacja zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii l ,500,00zł
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 2. Kontrolę nad prawidłową realizacją Gminnego Programu sprawuje Wójt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od l stycznia 2010 r. i obowiązuje
do 31 grudnia 2010 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-25 13:34:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-25 14:12:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 10:37:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony