ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXX/180/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/180/09

Szczegóły informacji

XXX/180/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: l stycznia 2010

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-18

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-01-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXX/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2010 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 l,art.212 ust. l pkt 1-6, ust. 2, art. 214 ust. l i 3, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222 ust. l i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt l, art. 239 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uz 2009r. Nr 157, póz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, póz. 1241)

Treść:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 7.775.000 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 7.475.000 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 9.325.000 zł z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 7.485.OOOzł
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.840.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości l .550.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
§ 4. l. Ustala się przychody budżetu w wysokości l .751.420zł, w tym:
a) z zaciągniętych kredytów w kwocie l.SSO.OOOzł
b) wolnych środków w kwocie 201.420zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do nieniejszej uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 201.420zł, w tym: a) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 201.420zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie SO.OOOzł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie l .550.000zł.
§ 6. l. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 12.000zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości S.OOOzł
§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określonych w załączniku nr 8 niniejszej uchwały.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości SO.OOOzł,
2. aciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączna kwotę lOO.OOOzł.
3. Dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-25 11:22:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-25 13:15:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 10:34:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony