ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/169/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/169/09

Szczegóły informacji

XXIX/169/09

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXIX

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 s

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-18

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXIX/169/09 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów

Traci moc:

XXII/127/2008

Utracił moc przez:

VIII/62/2011

Na podstawie:

art. 30 ust. 6, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Treść:

Regulamin przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów w brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przedszkola prowadzonego przez Gminę Trzebiechów,
4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Trzebiechów.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia, a ponadto:
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.
3. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje (w formie pisemnej) dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, a dla dyrektora – Wójt
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów nalicza się w wysokości 3 % kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.
2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielom, nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz dyrektorom, posiadającym dobrą ocenę pracy.
3. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 10 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektorów – Wójt, wykorzystując środki finansowe naliczone zgodnie z ust. 1, uwzględniając warunki niniejszego regulaminu.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
§ 4. Warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.,
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami i innymi placówkami oświatowymi,
3) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) zaangażowanie w realizację czynności związanych z:
a) udziałem w organizowaniu uroczystości i innych imprez szkolnych,
b) udziałem w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieką nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.
d) Brak treści
5) podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
6) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom.
§ 5. Dyrektorzy mogą otrzymywać dodatek motywacyjny za znaczące efekty pracy, z uwzględnieniem § 4 oraz za:
1) współpracę ze środowiskiem szkoły w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz placówki, którą kieruje,
2) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,
3) wzorową organizację pracy szkoły,
4) dbanie o czystość i estetykę szkoły,
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny niezależnie od stopnia awansu zawodowego w wysokości procentowej od wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela:
1) dyrektor szkoły od 15 do 35 %
2) dyrektor przedszkola od 15 do 30%
3) kierownik (wicedyrektor) szkoły od 15 do 25 %
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań, wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala w formie pisemnej:
1) dla dyrektorów - Wójt,
2) dla stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.
4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo w szkołach – w wysokości 90,00zł miesięcznie,
2) wychowawstwo w przedszkolach – w wysokości 90,00zł miesięcznie,
3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 55,00zł miesięcznie za każdego nauczyciela
5. W razie zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 4, przysługują dodatki z każdego tytułu odrębnie.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1-5 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.
Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy
§ 7. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
1) za pracę w warunkach trudnych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego,
2) za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
3. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, dodatek łącznie nie może przekroczyć 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
4. Dodatki za warunki pracy ustala w formie pisemnej dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy do wynagrodzenia dodaje się kwotę należnego dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a – Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin. Jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy do wynagrodzenia dodaje się kwotę należnego dodatku za warunki pracy.
4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, ustala się mnożąc odpowiedni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 9. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.
§ 10. Traci moc Uchwała NR XXII/127/08 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 grudnia 2008r. r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4/09, poz. 130).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2010r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-26 13:47:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-26 14:19:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 20:18:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony