ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/161/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/161/09

Szczegóły informacji

XXVIII/161/09

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku U

Data podjęcia/podpisania: 2009-09-23

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXVIII/161/09 w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gmin ę Trzebiechów

Traci moc:

XVIII/111/2008

Na podstawie:

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 póz. 2572 z późn.zm.), art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. póz. 1591 z póżn.zm.)

Treść:

§1,1. Ustala się opłaty za zajęcia świadczone przez przedszkole, przekraczające czas realizacji podstawy programowej dotyczące zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych, w szczególności za:
1)  gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
2)  gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3) zabawy muzyczne, plastyczne i inne twórczo rozwijające zdolności dziecka oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania.
2. Opłaty pobiera się, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń i sprawowania opieki nad dzieckiem:
a) za pierwsze dziecko: l ,40 zł za każdą godzinę,
b) za drugie dziecko i następne z rodziny: l ,00 zł, za każdą godzinę.
§ 2. Ustalona odpłatność, o której mowa w § l nie obejmuje kosztów posiłku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV1TT/111/08 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 9 września 2008r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
 
« powrót do poprzedniej strony