ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/127/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/127/2012

Szczegóły informacji

XVII/127/2012

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVII

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2012-10-26

Tytuł aktu:

w sprawie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ostrzyce, gmina Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/20/2011 Rady
Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ostrzyce, gmina Trzebiechów, po stwierdzeniu zgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów, Rada Gminy
w Trzebiechowie uchwala co następuje:

Treść:

dział I
ustalenia Ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ostrzyce, gmina
Trzebiechów,
2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania są następujące załączniki:
1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu – skala 1:2000,
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §
1 niniejszej uchwały,
2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym
mowa w § 1 ust. 2,
4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolem literowym i liczbowym,
5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które winno
przeważać w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, lub na wydzielonych z niego
działkach,
6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje
przeznaczenia, które nie mogą przekroczyć 40% powierzchni terenu lub budynku,
7) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną
odległość obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów małej architektury, od linii rozgraniczającej pasa
drogowego drogi lub granicy terenów o różnych rodzajach przeznaczenia,
8) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo – jezdne
i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi, obiekty i urządzenia małej architektury, obiekty, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej.
9) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć procent powierzchni działki zabudowany przez
budynki;
10) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej
kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki;
11) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej;
§ 3. 1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysunku planu są :
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych
terenów;
4) linie zabudowy,
5) ciąg energetyczny.
2. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 są informacyjne lub sugerujące określone rozwiązania
przestrzenne i regulacyjne.
dział II
ustalenia SZczegółowe
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania
§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RM ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie
więcej niż 12 m do kalenicy dachu,
b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,
c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
d) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,
e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 25o do 45o,kryte
dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,
4) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie
z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;
5) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza rolniczą działalnością produkcyjną
i agroturystykę.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1R do 16R ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne,
2) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej sieciowej;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi technologiczne do obsługi turbin wiatrowych,
b) sieci, urządzenia i obiekty, elektroenergetyczne do obsługi turbin elektrowni wiatrowych,
c) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi wewnętrzne,
d) sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1R/EW do 8R/EW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne i lokalizacji turbin elektrowni wiatrowych
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi technologiczne stanowiące dojazd do miejsc lokalizacji wież wiatrowych,
b) sieci, urządzenia i obiekty, elektroenergetyczne do obsługi turbin elektrowni wiatrowych,
c) sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi.
3) na wszystkich terenach oznaczonych symbolami od 1 R/EW do 8R/EW dopuszcza się zlokalizowanie łącznie
maksymalnie do 11 wież turbin wiatrowych
4) wymiar pionowy wieży, mierzony od poziomu terenu do najwyższego skrajnego punktu wirnika w pozycji
pionowej nie może być większy niż 180 m;
5) ustala się maksymalną moc pojedynczej turbiny do 3 MW;
6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla lokalizowania turbin elektrowni wiatrowych w odległości 160 m
od linii rozgraniczającej drogi oznaczone symbolem 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
7) dopuszcza się wyłącznie powierzchnie wież matowe, o kolorystyce nie kontrastującej z otoczeniem;
8) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych;
9) skrzydła turbiny mogą wykraczać poza ustalone linie rozgraniczające terenów;
10) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
11) zakaz zalesiania;
12) w celu ograniczeń i łagodzenia negatywnych skutków oddziaływania elektrowni wiatrowych na walory
i zasoby przyrodnicze ustala się:
a) prawidłowe oświetlenie turbin,
b) zakaz lokalizowania nasadzeń, alei drzew i krzewów na terenach oznaczonych symbolem R/Ew.
c) zastosowanie nowych typów elektrowni wiatrowych, których śmiertelność nietoperzy byłaby niska lub nie
obserwowano by żadnych śmiertelnych kolizji,
d) po zakończeniu eksploatacji farmy inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego terenu,
e) linie przyłączeniowe farmy elektrowni wiatrowych oraz linie WN do obiektów krajowej sieci energetycznej,
należy prowadzić jako napowietrzne lub podziemne,
f) śmigło wiatraka w żadnym stanie pracy nie może znajdować się w obszarze pasa technologicznego linii
energetycznej o napięciu 45kV,
g) lokalizacja turbin w odległości nie mniejszej niż 200 metrów od brzegów lasu i terenów lasów oznaczonych
na rysunku planu symbolem ZL i cieków wodnych
1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZL do 10ZL ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia;
2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WS do 8WS ustala się: przeznaczenie podstawowe: tereny wód
powierzchniowych, śródlądowych.
Rozdział 2.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego.
§ 5. 1. Ustala się dla drogi, oznaczonej symbolem 1KDL :
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się przebudowy i remonty w istniejących granicach własności.
2. Ustala się dla dróg, oznaczonych symbolami od 1KDD do 5KDD :
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się przebudowy i remonty dróg w istniejących granicach własności;
4) dopuszcza się poszerzenie łuków drogi do średnicy 12 m.
§ 6. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:
1) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2) zakazuje się lokalizowania nowych ogrodzeń.
Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
§ 7. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną :
1) dopuszcza się na całym terenie opracowania, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem ZL, lokalizowanie
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy zachowaniu przepisów odrębnych;
2) dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności i telekomunikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę tj pas wolny od drzew, gałęzi, konarów
i krzewów o szerokości licząc od osi linii z każdej strony :
- dla linii15kV 8m,
- dla linii 0,4kV – 3m
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się doprowadzenie wody z istniejącej, w miarę potrzeby
rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej; w przypadku braku dostępności do sieci dopuszcza się studnie
indywidualne;
5) w zakresie odprowadzanie ścieków bytowo - komunalnych ustala się:
a) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do ziemi, cieków powierzchniowych oraz podziemnych;
b) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z warunkami określonymi przez administratora sieci;
c) odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza
się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych;
6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejące
i projektowane systemy kanalizacji deszczowej; dopuszcza się gromadzenie oraz rozprowadzanie wody
opadowej na terenie;
7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:
a) obowiązuje segregacja odpadów stałych,
b) wywóz odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dopuszcza się stosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła – energii
elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, a także
nowoczesnych wysokosprawnych źródeł energii opalanych paliwem stałym.
2. Dla obsługi rozbudowy sieci infrastruktury elektrowni wiatrowych ustala się:
1) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;
2) dopuszcza się przebudowę istniejącej linii 110 kV w celu wyposażenia linii w zabezpieczenia przed drganiami,
3) linie przyłączeniowe farmy elektrowni wiatrowych oraz linie WN do obiektów krajowej sieci energetycznej,
należy prowadzić jako napowietrzne lub podziemne,
4) śmigło wiatraka w żadnym stanie pracy nie może znajdować się w obszarze pasa technologicznego linii
energetycznej o napięciu do 45 kV.
5) dla linii elektroenergetycznych ustala się pasy technologiczne o szerokości:
a) dla linii niskiego napięcia (do 1 kV) 20m dla linii jednotorowej oraz 25 m dla linii dwutorowej,
b) dla średniego napięcia (do 45 kV) 25m dla linii jednotorowej oraz 30 m dla linii dwutorowej
6) średniego napięcia (do 45 kV) należy zachować pas technologiczny o szerokości dla linii jednotorowej 25m dla
linii dwutorowej 30 m.
7) minimalna odległość posadowienia wiatraka od skrajnego toru linii 110 kV nie może być mniejsza niż:
a) średnica śmigła od linii posiadające amortyzatory do tłumienia drgań
b) trzykrotność średnicy śmigła od linii nie posiadającej amortyzatorów do tłumienia drgań.
4. Ustala się ciąg energetyczny, oznaczony na rysunku planu, w granicach którego, z wyłączeniem terenów
lasów i zadrzewień:
1) ustala się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, głównego punku zasilającego,
2) dopuszcza się prowadzenie innych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem nie kolidowania z sieciami
elektroenergetycznymi,
5. Od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia:
1) ustala się strefę o szerokości 20 m od osi gazociągu której przekroczyć nie mogą fundamenty wieży turbiny
wiatrowej,
2) obowiązują przepisy odrębne.
Rozdział 4.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
§ 8. 1. Dla dokumentowego stanowiska archeologicznego, wskazanego na rysunku planu, obowiązuje ochrona
zgodnie z przepisami odrębnymi,
2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 5.
Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie na podstawie odrębnych przepisów
§ 9. 1. Na terenie obowiązuje ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 „Pradolina Warszawa –
Berlin (Koło Odra)”.
2. W granicach opracowania planu znajduje się strefa ochrony pośredniej ujęć wody Sadowa, dla której
obowiązują następujące ustalenia:
1) zakaz lokalizowania nowych inwestycji przemysłowych i komunalnych, mogących stanowić zagrożenie dla
jakości wód podziemnych;
2) zakaz lokalizacji ferm chowu zwierząt, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, miejsc
przechowywania oraz składowania odpadów promieniotwórczych, magazynów substancji chemicznych, w tym
substancji ropopochodnych, stanowisk ich dystrybucji i konfekcjonowania, jak również rurociągów do ich
przesyłania,
3. Przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na obszarach przeznaczonych pod
lokalizację farm wiatrowych należy przeprowadzić monitoring ornito- i chiropterofauny, zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi, aby uzyskać pełne i reprezentatywne dane dotyczące wykorzystania przestrzeni
powietrznej planowanej farmy wiatrowej przez ptaki i nietoperze.
4. Lokalizacja elektrowni wiatrowych na przedmiotowym terenie będzie możliwa, jeżeli monitoring
przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi wykaże brak znaczącego negatywnego oddziaływania na
awifaunę i chiropterofaunę.
5. Wyznacza się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu od urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100 kW, w której ustala się:
1) zakaz lokalizowania obiektów i budynków związanych ze stałym pobytem ludzi;
2) zakaz lokalizowania nasadzeń, alei drzew i krzewów.
Rozdział 6.
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10. Obszary przestrzeni publicznej obejmują tereny dróg publicznych.
Rozdział 7.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 11. 1. Ustala się minimalne szerokości frontu działki :
1) pod lokalizację turbiny = 5 m;
2) w terenie oznaczonym symbolem RM = 20m,
3. Ustala się minimalne powierzchnie działek:
1) pod lokalizację turbiny = 50 m2;
2) w terenie oznaczonym symbolem RM = 800m2,
3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wydzielanych działek, wytyczane na cele pozostałej infrastruktury
technicznej oraz komunikacji.
4. Granice działek należy wytyczać w stosunku do oznaczonych na rysunku planu dróg publicznych pod kątem
od 40 stopni do 140 stopni.
Rozdział 8.
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenów
§ 12. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania
i użytkowania terenów, zgodny z dotychczasowym.
Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. 1. Ustala się zakaz lokalizowania zabudowy zagrodowej na całym terenie planu za wyjątkiem terenu
1RM.
2. W obszarze planu należy zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz obsługę dróg pożarowych na
potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 9.
Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 14. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości :
1) tereny oznaczone symbolem RM, R/EW – 30%
2) pozostałe tereny – 10%.
dział III
ustalenia końcowe
§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów .
§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-07 13:42:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-07 13:48:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 11:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony