ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 41/2011Drukuj informacjęAkt prawny: 41/2011

Szczegóły informacji

41/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 14 listopada 2011

Data podjęcia/podpisania: 2011-11-04

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-11-14

Tytuł aktu:

Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie:

Na podstawie art. 3 ust.2 art. 8 ust. 2 art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) zarządza się, co nastę­puje:

Treść:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Tworzy się w Urzędzie Gminy Trzebiechów Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

§ 2. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwany dalej „Funduszem”, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w sposób określony przepisami ustawy
z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności:

- Urzędu Gminy Trzebiechów,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury,

- Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 3. 1. Podstawą gospodarowania Funduszem są prze­pisy ustawy wymienionej w § 2, niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy roczny plan realizacji Funduszu.

2. Roczny plan Funduszu opracowywany jest przez wytypowanych przedstawicieli jednostek określonych w § 2 ust. 2.

3. Wybór formy wykorzystania świadczeń określony w § 6 pkt 2,3,4 uzgadniany jest z wytypowanymi przedstawicielami jednostek określonych w § 2 ust. 2.

 

Rozdział 2

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

 

§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:

 1. pracownicy zatrudnieni ( na zasadach określonych w kodeksie pracy) w jednostkach określonych w § 2 ust. 2 niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy,

 2. emeryci i renciści, których stosunek pracy z jednostką określoną w pkt 1 uległ rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

 3. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 i 2,

2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:

 1. współmałżonkowie,

 2. dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny za­stępczej, dzieci współmałżonka, do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

 

Rozdział 3

Przeznaczenie i kryteria przyznania środków Funduszu

 

§ 5.1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy.
2. Przyznanie i wysokość świadczenia oraz dopłat uzależniona jest od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz od wysokości zgromadzonych na rachunku Funduszu środków, z uwzględnieniem kryteriów szczegółowych, o których mowa w § 8 Regulaminu.

 

§ 6. Środki Funduszu przeznacza się na następujące formy działalności socjalnej:

 1. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we wła­snym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą),

 2. dofinansowanie turystyki grupowej (wycieczki),

 3. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne i artystyczne oraz dojazdu na te imprezy,

 4. finansowanie działalności kulturalnej w postaci imprez rozrywkowych (spotkania integra­cyjne załogi oraz spotkania okazjonalne),

 5. wypoczynek dzieci uprawnionych do korzystania z ZFŚS,

 6. okolicznościowa pomoc pieniężna,

 7. zapomogi pieniężne bezzwrotne w sytuacji losowej osoby uprawnionej,

 8. pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.

 

§ 7. Świadczenia z Funduszu, realizowane są corocznie w granicach odpisu podstawowego na Fundusz i realizowane są w zależności od posiadania środków finansowych

 

§ 8. Świadczenia z Funduszu przyznawane są z uwzględnieniem następujących kryteriów szczegółowych:

 1. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) przyznawane jest nie częściej, niż raz w roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu, pod warunkiem skorzystania w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze, o którym mowa powyżej, wypłacone świadczenie podlega zwrotowi. Zwrotowi nie podlega świadczenie w przypadku odwołania pracownika z urlopu lub choroby w trakcie urlopu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu,

 2. dofinansowanie turystyki grupowej (wycieczki) osób uprawnionych do korzystania z Funduszu określonych w § 4 ust. 1, pkt 1 i 2 - nie częściej niż raz na dwa lata. W roku organizowania wycieczki nie przysługuje dofinansowanie określone w pkt 1. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie wypoczynku określonego w pkt 1 będzie wypłacone.

 3. zapomogi pieniężne udzielane będą, zgodnie z rocznym planem Funduszu, osobom, które na skutek zdarzeń losowych, znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej lub zdrowotnej,

 4. przyznanie okolicznościowej pomocy pieniężnej (np. święta), zapomogi pieniężnej bezzwrotnej oraz dofinansowanie turystyki grupowej uzależnione jest od wysokości środków Funduszu, przy czym osoby wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu i członkowie ich rodzin otrzymują pomoc w wysokości do 50% maksymalnych dopłat przypadających na pracownika zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu,

 5. przyznawanie świadczeń, o których mowa w § 6 pkt 1-7 Regulaminu, następować będzie do wysokości środków Funduszu, na zasadach określonych w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

§ 9. 1.Podstawą ustalenia sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu jest oświadczenie zainteresowanego o uzyskanych dochodach.

2. W celu skorzystania ze świadczeń Funduszu osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do dnia 28 lutego, za poprzedni rok.

3. Postanowienie ust. 2 nie stoi na przeszkodzie złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w innym terminie, w przypadku zmiany sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej, względnie w przypadku, gdy dochowanie terminów określonych w ust. 2 powyżej nie było możliwe z przyczyn niezależnych od pracownika.

4. Wzór oświadczenia wskazanego w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Świadome podanie przez osobę uprawnioną nieprawdziwych danych, stanowiących podstawę świadczenia z Funduszu, skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz pozbawieniem możliwości ubiegania się o świadczenie z Funduszu przyznawane raz w roku przez dwa kolejne lata kalendarzowe.

 

§10. 1. Zasady i warunki udzielania pożyczki na cele mieszkaniowe.

 1. podstawą udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe jest pisemny wniosek pracownika o udzielenie mu świadczenia. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników. Poręczycielami pożyczkobiorcy mogą być wyłącznie pracownicy jednostek określonych w § 4, ust. 1 pkt 1.

 3. przyjmuje się, że maksymalna wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć kwoty określonej w rocznym planie rzeczowo finansowym.

 4. okres spłaty powyższej pożyczki wynosi od 10 do 24 miesięcy.

 5. niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe, udzielona ze środków Funduszu staje się natychmiast wymagalna w razie ustania stosunku pracy.

 6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego można zawiesić spłatę pożyczki lub przedłużyć jej spłatę, po podpisaniu aneksu do umowy, oraz umorzyć w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

 7. kolejna pożyczka na cele mieszkaniowe może zostać przyznana dopiero po spłacie ostatniej raty poprzedniej pożyczki a wniosek złożony przed spłatą ostatniej raty jest nieważny i nie zalicza się do kolejki oczekujących na przyznanie pożyczki.

 8. pożyczki na cele mieszkaniowe będą udzielane zgodnie z wpływającymi wnioskami, w miarę możliwości finansowych.

2. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki mieszkaniowej określane są
w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 2a do Regulaminu

 

§11. 1. Świadczenia i usługi z Funduszu przyznawane są na wniosek uprawnionego, adresowany do Wójta Gminy. Wniosek składa się Inspektorowi w sekretariacie Urzędu Gminy, zwanemu dalej „Inspektorem”.

2. Inspektor dokonuje wstępnej oceny wniosku pod kątem spełnienia przez zainteresowanego warunków określonych Regulaminem. Po jej dokonaniu Inspektor przekazuje wniosek, wraz z propozycją jego załatwienia Wójtowi Gminy. Wójt nie jest związany propozycją załatwienia wniosku przedłożoną mu w trybie wyżej opisanym.

3. Wstępna ocena wniosku dokonywana jest w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia jego złożenia.

4. Wójt ma prawo żądać od uprawnionego, w razie konieczności, dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do Re­gulaminu.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§12. Środkami Funduszu administruje Wójt Gminy w oparciu o plan realiza­cji Funduszu, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§13. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną działalności socjalnej sprawuje Inspektor

2. Obsługę finansową działalności socjalnej sprawuje Referat Finansowy Urzędu.

 

§14. Treść Regulaminu uzgodniono z pracownikami wybranymi przez załogi jednostek określonych w § 2 ust. 2 do reprezentowania ich interesów.

§15. Wszelkich zmian Regulaminu dokonuje Wójt Gminy w uzgodnieniu
z przedstawicielami załóg określonych w § 14

 

§16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2011 r.

 

§17. Treść Regulaminu udostępnia się pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń z Funduszu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i jednostek organizacyjnych.

 

§18. Traci moc zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 24 września 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wyłączeniem umów o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej stanowiących załączniki I do IV.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-28 11:52:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-28 11:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-28 12:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony