ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/74/2011Drukuj informacjęAkt prawny: X/74/2011

Szczegóły informacji

X/74/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 27 października 2011

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-10-27

Tytuł aktu:

Uchwała nr X/74/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Traci moc:

XXXVII/209/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 90c. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172)

Treść:

uchwala się regulamin stypendialny za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów
Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1. W celu podniesienia poziomu wykształcenia i promocji najzdolniejszych uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum udziela się pomoc finansową w formie stypendium Wójta Gminy.
§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie:
1) z klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
2) z klasy I, II i III gimnazjum.
2. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru szkolnego. Może być ono przyznane uczniowi nie
wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
§ 3. 1. Stypendystą może zostać uczeń szkoły podstawowej, który spełnia następujące wymagania:
1) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,4,
2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
4) brał czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
2. Stypendystą może zostać uczeń gimnazjum, który spełnia następujące wymagania:
1) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5.3,
2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
4) brał czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
§ 4. Stypendium przyznaje Wójt Gminy po otrzymaniu opinii Komisji Stypendialnej.
§ 5. 1. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie z dołu za dany miesiąc w kasie Urzędu Gminy
w Trzebiechowie dla uczniów:
1) szkoły podstawowej:
a) z klasy IV i V – za pierwszy i drugi semestr,
b) z klasy VI – za pierwszy semestr.
2) gimnazjum:
a) z klasy I i II – za pierwszy i drugi semestr,
b) z klasy III – za pierwszy semestr
2. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum za wyniki i osiągnięcia
uzyskane w drugim semestrze (określone w § 3), stypendium będzie wypłacane w formie jednorazowej nagrody.
3. Stypendium określone w ust. 1 wypłacane będzie:
1) za I semestr od lutego do czerwca w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
2) za II semestr od września do stycznia w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
4. Stypendium określone w ust. 2 wypłacane będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
w którym obradowała Komisja Stypendialna.
§ 6. Miesięczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendium na rok szkolny dla każdej ze
szkół określonych w § 2 wynosi 150, 00zł.
II. Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki jego przyznawania
§ 7. 1. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium:
1) za I semestr – do 14 dni po jego zakończeniu,
2) za II semestr – do 14 dni po zakończeniu nauki.
2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2 – wzór wniosku
stanowi załącznik do uchwały.
§ 8. 1. Wnioski o stypendium mogą złożyć:
1) dyrektor Zespołu Edukacyjnego na wniosek Rady Pedagogicznej,
2) rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) informację dyrektora zespołu o ocenie z zachowania i średniej ocenie za oceniany semestr,
2) potwierdzony przez dyrektora wykaz osiągnięć ucznia,
3) opinię wychowawcy klasy zaakceptowaną przez dyrektora szkoły.
§ 9. 1. Wnioski o przyznaniu stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, która jest ciałem opiniodawczo doradczym
w składzie:
1) Sekretarz Gminy przewodniczący
Komisji
2) Przedstawiciel Rady Rodziców członek
3) Dyrektor ( zca
dyrektora) Zespołu Edukacyjnego członek
4) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportulub osoba przez niego wyznaczona członek
2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
III. Praca Komisji Stypendialnej
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. Posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu:
1) 7 dni od dnia, w którym upłynął terminu składania wniosków o stypendium za
I semestr,
2) 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego za
II semestr.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania posiedzenia w innym
terminie.
4. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach
Komisji.
5. Po zakończeniu prac, Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy protokół z posiedzenia wraz
z wnioskami o przyznanie stypendium.
6. Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracy Komisji.
§ 11. 1. Komisja przyznaje każdemu wnioskowi punkty za:
1) każdą 1/100 powyżej określonej w § 3 średniej..................1 pkt,
2) wzorową ocenę z zachowania ..........................................10 pkt,
3) bardzo dobrą ocenę z zachowania ..................................... 8 pkt,
4) inne osiągnięcia w konkursach artystycznych, przedmiotowych, zawodach sportowych:
a) na szczeblu szkolnym ..................................................(13
pkt)
b) na szczeblu powiatowym lub rejonowym ..................(14
pkt)
c) na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim .................(16
pkt)
5) udział ucznia w życiu szkoły i środowiska lokalnego .....(14
pkt)
2. O przyznaniu stypendium decyduje najwyższa liczba otrzymanych punktów w ocenianych kategoriach
w punktach 1 – 5.
3. W przypadku równej ilości punktów przyznaje się równorzędne stypendia.
4. W zależności od uzyskanych punktów Komisja może przyznać więcej niż jedno stypendium dla każdej ze
szkół. O wysokości poszczególnych stypendiów decyduje Komisja. Łączna wysokość stypendiów nie może
przekraczać kwoty określonej w § 6.
IV. Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 13. Decyzję o przyznaniu stypendium wydaje Wójt Gminy Trzebiechów w formie zarządzenia.
§ 14. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Wójt Gminy na wniosek
dyrektora szkoły zespołu
może wstrzymać lub cofnąć przyznane stypendium.
§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 października 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 września 2011r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-08 08:43:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-08 08:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-21 10:28:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony