ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/65/2011Drukuj informacjęAkt prawny: IX/65/2011

Szczegóły informacji

IX/65/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: IX

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 20 września 2011 r.

Data podjęcia/podpisania: 2011-09-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-09-20

Tytuł aktu:

uchwała numer IX/65/2011 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania

Uchyla:

VIII/59/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Trzebiechów na działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, prowadzonych przez Gminę Trzebiechów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole.
2. Wniosek powinien być złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji i powinien zawierać:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dokonanym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 
2) informację o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola,
3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie dzieci,
4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
5) numer statystyczny REGON, 3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Na podstawie wniosku organ dotujący przekazuje dotację na kolejny miesiąc obliczoną według faktycznej liczby uczniów. 2. Do 10 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole, składa w Urzędzie Gminy Trzebiechów, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.
3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na rachunek bankowy przedszkola.
§ 4. 1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację sporządza i przekazuje miesięczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów.
2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy wyznaczeni przez Wójta Gminy Trzebiechów. Mają oni prawo wstępu do dotowanego przedszkola oraz do wglądu do prowadzonej przez przedszkole dokumentacji organizacyjnej i finansowej.
4. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach merytorycznych, na podstawie których przekazana jest dotacja oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na przedszkole w sposób umożliwiający rozliczenie przyznanej dotacji.
6. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich dokumentów objętych zakresem kontroli.
7. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
8. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu.
9. W razie stwierdzenie nieprawidłowości Wójt Gminy Trzebiechów kieruje wystąpienie pokontrolne, w którym informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
10. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Wójta Gminy Trzebiechów o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 5. 1. Rozliczenia przyznanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanej do końca roku budżetowego, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne będzie dokonywać w okresach miesięcznych narastająco do 20 dnia po upływie każdego miesiąca, z tym że rozliczenie roczne nastąpi do 15 stycznia następnego roku. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola.
2. Rozliczenie dotacji powinno obejmować zadania realizowane ze środków przyznanej dotacji z podziałem na wydatki osobowe i rzeczowe.
3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchyla się uchwałę Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-10 14:45:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-10 15:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11 09:45:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony