ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/62/2011Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/62/2011

Szczegóły informacji

VIII/62/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 w

Data podjęcia/podpisania: 2011-08-24

Tytuł aktu:

UCHWAŁA NR VIII/62/2011 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów

Traci moc:

XXIX/169/09, XXIX/169/09

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ) uchwala się:

Treść:

Regulamin przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
w brzmieniu:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
2) rozporządzeniu należy
przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),
3) dyrektorze lub wicedyrektorze należy
przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły/zespołu/placówki
prowadzonej przez Gminę Trzebiechów,
4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Trzebiechów.
Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat wypłacany według zasad określonych w art. 33 ust.
1 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel udokumentował
prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli udokumentował to prawo w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli udokumentował prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku pierwszego dnia
miesiąca.
§ 3. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za
wysługę lat określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 33 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny
§ 4. Warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osiągnięć dydaktycznowychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.,
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami i innymi
placówkami oświatowymi,
3) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) zaangażowanie w realizację czynności związanych z:
a) udziałem w organizowaniu uroczystości i innych imprez szkolnych,
b) udziałem w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieką nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły.
5) podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
6) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom.
§ 5. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi, są;
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły/zespołu:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
b) podejmowanie działań mających na celu modernizację i wzbogacanie majątku,
c) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
d) skuteczność działań zapewniających optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań jednostki oświatowej,
a) dyscyplina pracy, podział zadań, rzetelność i terminowość ich realizacji,
b) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,
c) umiejętność motywowania nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji,
3) efekty pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 6. 1. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów nalicza się w wysokości 3%
kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.
2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 dodatek motywacyjny można
przyznać nauczycielom, nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz dyrektorom, posiadającym dobrą ocenę
pracy.
3. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 15 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela
i 25% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczycielowi, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o którym
mowa w § 4 ustala dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden
rok szkolny.
Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny
§ 7. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono :
1) stanowisko dyrektora,
2) stanowisko wicedyrektora,
3) inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły/zespołu/ placówki,
4) wychowawstwo klasy/grupy,
5) wychowawstwo klasy/grupy,
6) funkcję opiekuna stażu.
2. Dyrektorowi szkoły/zespołu przysługuje dodatek funkcyjny:
1) do 12 oddziałów 10 – 50%
2) od 13 do 16 oddziałów 20 – 70%
3) 17 oddziałów i więcej 30 – 85%
3. Wicedyrektorowi szkoły/zespołu przysługuje dodatek funkcyjny 15 50
%
4. Nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny 10 20
%
5. Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w szkołach przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 100,00zł miesięcznie,
2) wychowawstwo klasy w przedszkolach przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 90,00zł miesięcznie,
3) funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 55,00zł miesięcznie za każdego
nauczyciela odbywającego staż, nad którym sprawuje opiekę
6. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
7. W razie zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 4, przysługują dodatki z każdego
tytułu odrębnie.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 17
powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.
9. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:
1) dyrektorowi – Wójt Gminy,
2) wicedyrektorowi i na innych stanowiskach kierowniczych – dyrektor szkoły/zespołu.
Rozdział 5.
Dodatki za warunki pracy
§ 8. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej części zwany
„dodatkiem za warunki pracy”.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
1) za pracę w warunkach trudnych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego,
2) za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
3. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, dodatek łącznie nie
może przekroczyć 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za warunki pracy ustala w formie pisemnej dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt.
Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych nauczyciela. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy do wynagrodzenia dodaje się kwotę należnego dodatku
za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób
określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
– Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których
mowa w ust. 2, oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin. Jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy do wynagrodzenia dodaje się kwotę
należnego dodatku za warunki pracy.
4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, ustala się
mnożąc odpowiedni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 10. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30 ust. 6a
Karty Nauczyciela.
§ 11. Traci moc Uchwała NR XXIX/169/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 150/09, poz.
2215).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą od dnia 1 września 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-30 11:16:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-30 11:16:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-21 13:31:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony