ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/59/2011Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/59/2011

Szczegóły informacji

VIII/59/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: VIII

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2011-08-24

Tytuł aktu:

UCHWAŁA NR VIII/59/2011 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania

Uchylony przez:

IX/65/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Trzebiechów na działalność
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w wysokości 75% wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, prowadzonych przez
Gminę Trzebiechów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole.
2. Wniosek powinien być złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
i powinien zawierać:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dokonanym zgodnie
z ustawą o systemie oświaty,
2) informację o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola,
3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie dzieci,
4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
5) numer statystyczny REGON,
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Na podstawie wniosku organ dotujący przekazuje dotację na kolejny miesiąc obliczoną według aktualnej
liczby uczniów.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole, składa w Urzędzie Gminy Trzebiechów,
informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji o przebiegu nauczania według
stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.
3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi wraz
z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na rachunek bankowy przedszkola.
§ 4. 1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację sporządza i przekazuje miesięczne rozliczenie
otrzymanych dotacji w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca, z uwzględnieniem aktualnej liczby
uczniów.
2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
§ 5. 1. Rozliczenia przyznanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości,
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanej do końca roku budżetowego osoba prowadząca
przedszkole niepubliczne będzie dokonywać w okresach miesięcznych narastająco do 20 dnia po upływie każdego
miesiąca, z tym że rozliczenie roczne nastąpi do 15 stycznia następnego roku. Rozliczenia dotacji osoba
prowadząca przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do
niepublicznego przedszkola.
2. Rozliczenie dotacji powinno obejmować zadania realizowane ze środków przyznanej dotacji z podziałem na
wydatki osobowe i rzeczowe.
3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-30 09:17:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-30 09:17:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-21 13:29:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony