ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/38/2011Drukuj informacjęAkt prawny: V/38/2011

Szczegóły informacji

V/38/2011

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2011-04-22

Tytuł aktu:

Uchwała numer V/38/2011 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.

Traci moc:

XI/62/2007

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), uchwala się:

Treść:

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
 
Rozdział 1.
Podstawa prawna działania
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241)
5. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
6. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn.
zm.);
7. Uchwały nr XVI/71/1992 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 lutego 1992r. w sprawie utworzenia
Zakładu Gospodarki Komunalnej,
8. Zarządzenia Nr 43/10 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie;
9. Postanowień niniejszego statutu.
§ 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie, zwany dalej Zakładem, działa na zasadach
samorządowego zakładu budżetowego.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 3. 1. Terenem działania Zakładu jest Gmina Trzebiechów.
2. Siedziba Zakładu mieści się w Trzebiechowie przy ul. Parkowej 1B.
§ 4. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców Gminy Trzebiechów.
2. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
1) utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebiechów;
2) utrzymanie w stałej sprawności i należytym stanie technicznym sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii sieci
wodociągowej i urządzeń na niej zainstalowanych;
3) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą wody;
4) eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków;
5) utrzymanie w stałej sprawności przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej;
6) prowadzenie spraw związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków;
7) prowadzenie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych;
8) zarządzanie cmentarzami komunalnymi i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy,
9) prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych zleconych przez gminę;
10) świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych;
11) utrzymanie, pielęgnacja zieleni gminnej i nasadzanie drzew i krzewów,
12) świadczenie usług jednostkom i zakładom budżetowym gminy,
13) gospodarowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność
gminy, prowadzenie książek obiektów budowlanych,
14) prowadzenie spraw związanych z najmem i dzierżawą lokali,
15) zarządzanie i utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej oraz
organizacja ruchu drogowego;
16) zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i ciągów pieszych,
17) utrzymywanie porządku i czystości, gospodarowanie odpadami na terenie gminy;
18) utrzymywanie porządku poprzez wyłapywanie wałęsających się zwierząt domowych;
19) świadczenie usług zaopatrzenia w energię cieplną oraz utrzymanie urządzeń elektrycznych w obiektach
stanowiących własność gminy, zarządzanie oświetleniem ulicznym,
20) utrzymanie i zarządzanie targowiskami w gminie;
21) utrzymywanie i pielęgnacja terenów rekreacyjnych, sportowych i znajdujących się tam urządzeń.
§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej może prowadzić inną działalność w zakresie bieżącej obsługi gminy oraz
działalność zarobkową nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Rozdział 3.
Organizacja zakładu
§ 6. 1. Pracą Zakładu kieruje Dyrektor na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest pisemna zgoda Wójta Gminy.
2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. Pozostałych pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia
Dyrektor Zakładu.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz podział zadań określa Regulamin Organizacyjny Zakładu
opracowany przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Wójta.
4. Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz;
2) organizowanie w ramach planu i budżetu działań i prac umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
Zakładu;
3) ustalenie oraz koordynacja zadań pracowników Zakładu;
4) odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu;
5) nadzór nad powierzonym mieniem;
6) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Zakładu.
5. Dyrektor Zakładu pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Rozdział 4.
Mienie Zakładu
§ 7. 1. Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie Gminy zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
2. Do mienia gminnego stosuje się w szczególności przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali oraz inne przepisy prawne.
§ 8. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach środków
własnych uzyskanych z prowadzonej działalności statutowej, dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki
stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. Plan finansowy
opracowuje Dyrektor Zakładu.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Wójt Gminy.
5. Zakład sporządza i przedkłada organom gminy sprawozdania ze swojej działalności w terminach i w zakresie
określonym odrębnymi przepisami.
Rozdział 5.
System kontroli wewnętrznej
§ 9. 1. W Zakładzie istnieje i funkcjonuje zorganizowany system kontroli wewnętrznej, zapewniający
celowość, gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.
2. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor Zakładu, który odpowiada
za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.
3. Kontrolę wewnętrzną szczegółową sprawują:
1) w zakresie spraw finansowych – Główny Księgowy;
2) w pozostałym zakresie – specjaliści poszczególnych działów;
3) inni upoważnieni przez Dyrektora pracownicy.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
3. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizowanie Zakładu należy do właściwości Rady Gminy.
4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
5. Traci moc Uchwała Nr XI/62/07 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 września 2007r. w sprawie
uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie (Dz. Urzęd. Woj. Lubuskiego, Nr 118, poz.
1542 z 07.11.2007r.).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-27 12:28:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-27 12:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 11:12:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony