ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/26/2011Drukuj informacjęAkt prawny: IV/26/2011

Szczegóły informacji

IV/26/2011

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 16 lutego 2011 r.

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-16

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-02-16

Tytuł aktu:

Uchwał nr IV/26/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się:

Treść:

„Program Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011” zwany w dalszej treści „programem”.
Rozdział 1.
Priorytety Gminy w realizacji zadań publicznych na rok 2011.
§ 1. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie
partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie przez
samorząd organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych oraz integracja podmiotów
realizujących zadania publiczne.
§ 2. Rada Gminy przyjmuje, że realizacja niektórych zadań publicznych następować będzie we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi dalej
„podmiotami programu”.
§ 3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2011 we współpracy z podmiotami programu
przyjmuje się:
1. W zakresie ochrony zdrowia:
a) wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
b) promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
c) promocja i profilaktyka trzeźwości,
d) propagowanie aktywnych form życia bez nałogów.
2. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo.
3. W zakresie kultury fizycznej i turystyki:
a) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży, klubów sportowych,
b) organizowanie imprez sportowych, meczy, wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
c) prezentowanie turystycznych walorów gminy.
4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Rozdział 2.
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2011 r.
§ 4. Współpraca Gminy Trzebiechów z podmiotami programu będzie realizowana poprzez:
1. niefinansowe formy współpracy:
a) przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania
tych kierunków,
b) konsultowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c) tworzenie w miarę potrzeb współpracy zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów uprawnionych oraz przedstawicieli
organów samorządowych,
d) informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych
źródeł,
e) propagowanie działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych gminy.
2. finansowe formy współpracy:
a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
b) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
§ 5. Zlecenie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzanie otwartego
konkursu ofert.
Rozdział 3.
Sposób realizacji programu
§ 6. 1. Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowych i innym uprawnionym
podmiotom, których działalność jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.
3. Zlecenie zadań publicznych podmiotom programu może nastąpić w drodze otwartego konkursu ofert.
§ 7. Informację o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy publikuje:
1) na stronie internetowej urzędu gminy,
2) biuletynie informacji publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
Rozdział 4.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
§ 8. 1. Wójt Gminy powołuje komisję konkursową i wyznacza przewodniczącego komisji w drodze
zarządzenia.
2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie
realizował zadania publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków.
4. Decyzję o wyborze podmiotów programu, które uzyskają dotację oraz o jej wysokości podejmuje Wójt
Gminy w drodze zarządzenia.
5. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów oraz na stronie internetowej www.trzebiechow.pl
Rozdział 5.
Sposób oceny realizacji programu
§ 9. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywania zadania w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenia dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
3. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne
nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
4. Kontrola może odbywać się w siedzibach organizacji, którym w ramach konkursu wskazano realizację
zadania, jak i w miejscach realizacji zadań.
5. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonanych zadań. Organizacje realizujące zlecone
zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
Rozdział 6.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
§ 10. Program utworzony został na podstawie analizy realizacji programu współpracy w roku 2010
z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 11. Program został skonsultowany w formie pisemnej opinii w dniach od 28 grudnia 2010r. do 6 stycznia
2011r. zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z 22 grudnia 2010r.
Rozdział 7.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
§ 12. Na współpracę Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego programu ustala się na
kwotę 32.000 zł.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-26 12:20:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-26 12:20:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 10:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony