ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 38/2010Drukuj informacjęAkt prawny: 38/2010

Szczegóły informacji

38/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 19 listopada 2010 r.

Data podjęcia/podpisania: 2010-11-19

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-11-19

Tytuł aktu:

Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie systemu stałych dyżurów

Na podstawie:

Na podstawie art 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U- z 2004r. nr 241, póz. 2416, z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz. U. Nr 219, póz. 2218) i art. 16 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, póz. 590, z późn. zm.), art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 346 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie systemu stałych dyżurów zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1. Zarządzenie określa zasady przygotowania, organizacji i uruchamiania stałego
dyżuru Wójta Gminy Trzebiechów oraz stałych dyżurów w podległych i nadzorowanych
jednostkach organizacyjny uli, realizujących zadania obronne oraz zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego.
§ 2. Celem organizacji systemu stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości
przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych
7. podwyższaniem gotowości obronnej państwa ujętych w Planie Reagowania Obronnego
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 6 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 \ września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, w szczególności:
1) przekazywanie wykonawcom decyzji i zadań od organu nadrzędnego;
2) ewidencjonowanie przyjętych i przekazanych decyzji i zadań;
3) utrzymywanie łączności ze stałym dyżurem organu nadrzędnego, jednostek podległych
i współdziałających,
4) powiadamianie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu
pracy.
§ 3, 1. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
o których mowa w 8 4 ust. J i § 5 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września
2004 r w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałych dyżurów uruchamiany jest
obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia.
2. System stałych dyżurów może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej
państwa na polecenie Wojewody Lubuskiego, w celu:
1) reagowania na zaistniałą sytuację kryzysową lub zdarzenie o charakterze terrorystycznym,
rozumianym w brzmieniu art. 3 pkt l i 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym,
2) prowadzenia treningów.
§ 4. Do podstawowych zadań realizowanych w ramach systemu stałych dyżurów
należy;
1) uruchamianie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur
związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchamiania określonych
zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie właściwym organom informacji o
stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz informacji
0 stopniu realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości
obronnej państwa , w tym ustalonych meldunków i sprawozdań dobowych;
4) uruchamianie procedur zawartych w planach i dokumentacji zarządzania kryzysowego
wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
rozumianych w brzmieniu art.3 pkt l i 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym;
5) powiadamianie i alarmowanie kierownictwa i pracowników o zagrożeniach oraz o
obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu.
§ 5. 1. Stały dyżur Wójta Gminy Trzebiechów organizowany jest w Urzędzie Gminy na
bazie Sekretariatu Urzędu Gminy i wchodzi w skład systemu stałych dyżurów Wojewody
Lubuskiego.
2. Obsadę stałego dyżuru Wójta Gminy" anowią wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.
Skład jednej zmiany stałego dyżuru stanowią co najmniej dwie osoby, w tym starszy dyżurny
1 dyżurny oraz dyżurny kierowca z pojazdem.
3. Na szczeblu gminy tworzy się podsystem stałych dyżurów, w skład którego wchodzą
stale dyżury jednostek organizacyjnych gminy. Stały dyżur w jednostce organizacyjnej gminy
pełni kierownik tej jednostki poprzez ciągłe utrzymywanie łączności ze stałym dyżurem
Burmistrza wykorzystując do tego telefon.
4. Stałe dyżury utrzymywane są w sposób ciągły od momentu ich uruchomienia.
5. Za funkcjonowanie stałego dyżuru Wójta w Urzędzie Gminy odpowiedzialny jest
Sekretarz Gminy,natomiast w jednostkach organizacyjnych gminy kierownicy tych jednostek.
§ 6. Dokumentację stałego dyżuru stanowią;
1) zarządzenie Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie systemu stałych dyżurów;
2) instrukcja stałego dyżuru Wójta Gminy Trzebiechów;
3) dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań operacyjnych, przedsięwzięć
systemu zarządzania kryzysowego, decyzji, informacji, meldunków oraz raportów;
4) książka pełnienia stałego dyżuru;
5) brudnopis.
§ 7. Zasady organizacji, uruchamiania, funkcjonowania, organizacji łączności, obiegu
informacji, składania meldunków, zabezpieczenia logistycznego stałego dyżuru oraz wzorów
dokumentów określa „Instrukcja stałego dyżuai Wójta Gminy Trzebiechów" stanowiąca
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Pełnienie obowiązków kierownika stałego dyżuru powierza się Sekretarzowi
Gminy.
§ 9. Zobowiązuje się;
1) Sekretarza Gminy do zabezpieczenia działalności stałego dyżuru w techniczne środki
łączności, niezbędny środek transportu, sprzęt i materiały biurowe oraz miejsce pracy,
odpoczynku i wyżywienie obsady stałego dyżuru;
2) inspektora ds. obronnych i Obrony Cywilnej do opracowania dokumentacji stałego dyżuru
do dnia łO grudnia 2010 r, wyznaczenia i przeszkolenia osób wchodzących w skład stałego
dyżuru Wójta Gminy oraz przeszkolenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ II. Traci moc zarządzenie Nr Z-1/05 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 16 marca
2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na okres zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-25 12:48:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-26 10:17:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-09 15:05:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony