ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/12/2024Drukuj informacjęAkt prawny: II/12/2024

Szczegóły informacji

II/12/2024

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: II

Kadencja: 2024 - 2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-20

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2024 pozycja 1528, opublikowano dnia: 2024-06-03

Tytuł aktu:

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r., poz. 840 z późn.zm.), Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190, str. 45 z późn. zm.),  Rada Gminy Trzebiechów uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1 Z budżetu Gminy mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Trzebiechów, jeżeli:
a) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,
b) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, konstrukcyjne lub naukowe dla Gminy.
2. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, zwanych dalej „podmiotami”.
3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1.1
2. W przypadku, gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Trzebiechów, wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych, nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o dotację, winien złożyć do Wójta Gminy wniosek o dotację oraz następujące załączniki:
a) kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
b) kopia dokumentów potwierdzających tytuł władania zabytkiem,
c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót,
d) kopia projektu remontu, prac konserwatorskich lub rekonstrukcji;
e) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót;
f) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
g) inne dokumenty mające wpływ na realizację zaplanowanego zadania lub wynikające z zapisów uchwały
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego realizację prac lub robót celem zapewnienia środków w uchwale budżetowej.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku lub w przypadku, gdy na dzień 30 września roku poprzedzającego realizację prac lub robót nie jest możliwe złożenie wymagalnych do wniosku załączników.
3. Uzyskanie dotacji w trakcie roku budżetowego w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2, uzależnione jest od możliwości dokonania zmian w uchwale budżetowej.
 
§ 5. Zakres dotacji, jej wysokość oraz nazwę podmiotu otrzymującego dotację określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.
 
§ 6. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotacja – w zakresie jakim dotyczy tej działalności – stanowi pomoc de minimis i udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023 nr 295 z 15.12.2023r.), z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r., str. 9 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L nr 190 z 28.06.2014r. str. 45 ze zm.).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) de minimis wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu trzech minionych lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w podanym okresie;
2) de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w podanym okresie;
3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 40).albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 
§ 7. 1. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis, spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2031r.
2. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis w sektorze rolnym, spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2028r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1245
3. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2030r
 
§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  wraz  z przedłożonymi  dokumentami,  podlega  weryfikacji  w zakresie  zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej.
2. Wnioski o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z przedłożonymi dokumentami, podlegają dalszemu rozpatrywaniu po pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji o której mowa w ust. 1.
 
§ 9. 1. Wójt dokonuje weryfikacji złożonych wniosków.
2. Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu, o czym wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia oceny formalnej wniosków.
3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości.
4. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Wójt informuje zainteresowane podmioty.
 
§ 10. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą.
 
§ 11. Zwrot dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 12. 1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu została przyznana dotacja składa Wójtowi sprawozdanie z wykonania prac lub robót, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z protokołem odbioru wykonanych prac lub robót.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów..
 
§ 14. Traci moc Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-27 12:48:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-27 12:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17 16:31:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony