ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/266/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/266/2022

Szczegóły informacji

XXXVI/266/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVI

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 562, opublikowano dnia: 2023-02-20

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2023.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. D, pkt. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.)  oraz art. 211,art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235,  art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.) uchwala się,  co następuje: 
 

Treść:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 24.048.978,87 zł 
z tego:
a) dochody bieżące – 17.444.838,87 zł
b) dochody majątkowe – 6.604.140,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w  łącznej kwocie 29.517.938,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 18.665.053,12 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – 12.774.857,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.538.231,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.236.626,25 zł
b) dotacje za zadania bieżące – 1.217.914,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.170.350,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 51.931,87 zł
e) obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.852.885,14 zł, w tym: 
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.852.885,14 zł z czego na projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.199.232,00 zł
 
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.468.959,39 zł, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 
 
§ 4. Ustala się:
a) przychody budżetu w wysokości 6.163.559,39 zł,
b) rozchody budżetu w wysokości  694.600,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1.500.000,00 zł.
 
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  120.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości  60.000,00 zł.
 
§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 80.000,00 zł.
 
§ 11. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki (rozdział 85195) na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20.000,00 zł.
 
§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 13. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł. 
 
§ 14. 1. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 500.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - dodatek węglowy.
2. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 500.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych.
3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 3.292.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – Rządowy Fundusz Polski Ład.
 
§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 276.564,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 16. Upoważnia się  Wójta Gminy do:
1) zaciągnięcia  kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty  500.000,00 zł,
2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 500.000,00 zł,
3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych,
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł.
8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiechów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 16:09:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-04 14:13:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-20 16:25:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony