ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/259/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/259/2022

Szczegóły informacji

XXXIV/259/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIV

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-14

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 2333, opublikowano dnia: 2022-11-23

Tytuł aktu:

w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 – z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

 
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. „Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. Pozwoli on na wspieranie przez Gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz skuteczną realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 – z poźn. zm.);
2) Programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Trzebiechów,
4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzebiechów,
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Trzebiechów,

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 4. 1.  Celem głównym Programu jest wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
2) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy,
3) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego grup i osób,
4) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
5) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
6) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział 3.
Zasady i formy współpracy

§ 5. 1.  Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy działającymi na rzecz jej mieszkańców.
2. W myśl zasady pomocniczości Gmina wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy i umożliwia im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
3. Zarówno organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jak i Gmina zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, które powinien cechować szacunek wobec siebie, zgodnie z zasadą suwerenności stron.
4. Gmina i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy współdziałają na rzecz mieszkańców Gminy, jako równoprawne podmioty na zasadach partnerstwa, identyfikując i rozwiązując problemy społeczności lokalnej.
5. Zgodnie z zasadą efektywności Gmina i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dbają o to, aby poniesione nakłady na realizację zadań przynosiły jak najlepsze rezultaty, adekwatne do zaangażowanych środków.
6. Kierując się zasadą uczciwej konkurencji Gmina równo traktuje wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez ogłaszanie konkursów w sposób jednakowo dostępny, stosując jednolite kryteria oceny zgłoszonych ofert, co zapewnia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy takie same szanse w dostępie
do realizacji zadań publicznych.
7. Stosując zasadę jawności Gmina informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych w sposób jasny i zrozumiały.
 
§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami może przyjąć formę pozafinansową lub finansową:
1) pozafinansowe formy współpracy:
a) przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
c) tworzenie w miarę potrzeb współpracy zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli organów samorządowych,
d) informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy środków finansowych z innych źródeł,
e) propagowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na stronach internetowych gminy www.trzebiechow.pl
f) udostępnianie nieruchomości lub ich części, niezbędnych do prowadzenia organizacjom działalności związanej z realizacją zadań Gminy na warunkach określonych w umowie.
2) finansowe formy współpracy:
a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy
 
§ 7. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje strefę zadań publicznych mających na celu poprawę warunków życia i rozwoju mieszkańców Gminy, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 8. W 2023 roku priorytetowe obszary współpracy obejmują zadania z zakresu:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) turystyki i krajoznawstwa,
4) ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

§ 9. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

§ 10. 1.  Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych tym organizacjom Programu, które wygrają konkurs.
2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.
3. Zlecenie zadań publicznych organizacjom Programu następuje w drodze otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrębne przewidują inny tryb ich zlecania.
4. Decyzję o wyborze organizacji, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt po zasięgnięciu opinii komisji.
5. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.trzebiechow.pl, na stronie internetowej www.trzebiechow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Rozdział 8.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 11. 1.  Wójt Gminy Trzebiechów – każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych – ogłasza również nabór kandydatów do komisji konkursowej. 
2. Ogłoszenie o naborze publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.trzebiechow.pl, na stronie internetowej www.trzebiechow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 12. 1.  Wójt powołuje komisję konkursową zarządzeniem.
2. W skład komisji wchodzi minimum trzech przedstawicieli Wójta oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 13. 1.  Za pracę każdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, wskazany przez Wójta. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zastępcą zostaje inny przedstawiciel, wskazany przez Przewodniczącego.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Posiedzenia komisji są ważne przy obecności, co najmniej połowy jej składu.
4. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do opiniowania ofert w formie pisemnej.
5. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Wójt w terminie 7 dni od daty zakończenia składania ofert. Pozostałe terminy posiedzeń wyznacza przewodniczący komisji. Prace komisji powinny zakończyć się w terminie 30 dni od daty pierwszego posiedzenia komisji.
6. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół. Protokół komisja przedkłada Wójtowi.
§ 14. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zaopiniowania ofert i przekazania wyników postępowania konkursowego Wójtowi.

§ 15. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokość dotacji podejmuje Wójt.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 16. Wartość udzielanego wsparcia na współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego programu w 2023 roku ustala się na kwotę 53 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
 
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

§ 17. 1.  Wójt dokonuje oceny programu współpracy za okres jego realizacji.
2. Do oceny realizacji programu stosowane są następujące mierniki:
1) ilość organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą,
2) ilość złożonych ofert przez organizacje programu na otwarte konkursy,
3) wysokość środków przekazanych organizacjom programu na realizację zadań publicznych,
4) liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizację zadań.

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 18. 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Urzędzie. Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sposób określony w uchwale Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., poz. 585). 
2. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 05.09.2022 r. do 20.09.2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu informacji o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2023.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 14:18:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 14:18:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 20:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony