ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/20/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/20/2010

Szczegóły informacji

III/20/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2011r.

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr III/20/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Na podstawie:

Na podstawie art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) uchwala się:

Treść:

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 o treści:
Rozdział 1.
Wstęp
1. Program określa zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)
2. Użyte w uchwale określenia i skróty oznaczają:
a) ustawa – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) Gminny Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a) GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 2.
Cele programu
1. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Trzebiechów możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy
w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
2. Podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
oraz patologiach z tym związanych.
3. Podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób zagrożonych wystąpieniem problemu
alkoholowego.
4. Działania minimalizujące następstwa nadmiernego spożywania alkoholu, w tym leczenie, pomoc społeczna
i prawna dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin.
5. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć dla
młodych ludzi, m.in. w świetlicy środowiskowej.
7. Wspieranie imprez profilaktycznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży naszej gminy do udziału
w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
8. Współpraca z instytucjami na terenie gminy, wspólna realizacja działań związanych z profilaktyką dzieci
i młodzieży.
Rozdział 3.
Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu
1. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są:
a) środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011
r.
b) darowizny osób fizycznych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
c) dopłaty z budżetu gminy.
2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu określa zapis niniejszego programu i jest zgodny z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rozdział 4.
Zadania Programu
Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w szczególności należy:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
poprzez:
1) wznowienie działalności Punktu Konsultacyjnego i udostępnianie wstępnej pomocy osobom uzależnionym ,
współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej,
2) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych i ośrodkach terapeutycznych,
3) pomoc osobom uzależnionym w podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, wspieranie),
4) pokrywanie kosztów finansowych wydawania opinii przez lekarzy biegłych w sprawie uzależnienia od
alkoholu oraz pokrywania kosztów sądowych w sprawie leczenia odwykowego,
5) udział członków GKRPA w szkoleniach, seminariach, konferencjach,
6) wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez:
1) koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z policją, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, kuratorem rodzinnym,
2) finansowanie szkoleń, zakup materiałów, ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień,
3) współpracę GKRPA z sądami, kuratorami sądowymi, prokuraturą, policją, GOPS i Izbą Wytrzeźwień w celu
przekazywania danych na temat osób kierowanych na leczenie oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzinie,
4) ograniczenie negatywnych skutków zaburzeń życia rodzinnego i istniejących problemów poprzez:
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania dobrowolnego
leczenia,
- umożliwienie sprawcom i ofiarom przemocy w rodzinie korzystania z pomocy specjalistycznej
(psychoterapii).
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych
i socjoterapeutycznych.
1) realizacja działalności edukacyjno – profilaktycznej z młodzieżą na bazie różnorodnych programów
profilaktycznych oraz innych form profilaktyki, a także pomoc finansowa i organizacyjna w ich realizacji (w
miarę potrzeb i możliwości),
2) podejmowanie działań w celu zmniejszenia na terenie gminy ilości spożywanego alkoholu przez nieletnich
i młodzież poprzez:
a) programy edukacyjne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjum,
b) dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, wycieczek profilaktyczno – edukacyjnych, wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym,
c) finansowanie działalności wychowawczej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej prowadzonej
w świetlicy środowiskowej,
d) wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
elementów programów profilaktycznych,
e) doposażenie świetlicy środowiskowej i szkół w pomoce, sprzęt sportowy i inny sprzęt umożliwiający
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci (w miarę posiadanych środków finansowych).
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
1) wspieranie działalności innych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia, oraz
stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do życia w trzeźwości,
2) współpraca z instytucjami zatrudniającymi wykwalifikowanych specjalistów,
3) poszerzanie ofert w zakresie dostępu do dóbr kultury oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży kulturalnych form
spędzania czasu wolnego,
4) wspomaganie finansowe organizacji społecznych, sportowych, kościelnych, szkolnych, propagujących
w swoich programach profilaktykę alkoholową.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
1) Gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny w przypadku
złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji
i reklamy napojów alkoholowych,
2) w celu sprawdzenia przestrzegania przez podmioty gospodarcze zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone będą (przez upoważnionych członków GKRPA)
kontrole w zakresie:
a) przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy oraz obowiązujących uchwał
Rady Gminy w Trzebiechowie,
b) przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach,
3) w przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień, organ wydający zezwolenia wzywa kontrolowanego do
ich usunięcia w wyznaczonym terminie, o ile nie stanowią one podstawy do cofnięcia zezwoleń lub wszczyna
postępowanie o cofnięcie zezwoleń, albo podejmuje inne działania przewidziane prawem
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubów Integracji Społecznej.
Gmina Trzebiechów prowadzi działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu
mające na celu odbudowanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej w formie wspierania
działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich.
Rozdział 5.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach roboczych i motywujących osoby uzależnione
do podjęcia leczenia odwykowego oraz prowadzenie kontroli w placówkach handlowych (minimum 4 placówki
w czasie jednej kontroli) ustala się w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia określonego na dany rok bieżący
w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. Członkowi Komisji pełniącemu funkcję sekretarską za prowadzenie czynności związanych z obsługą
posiedzeń i późniejszymi czynnościami biurowymi (pisanie wniosków do sądu , policji , wezwania osób
zgłoszonych na leczenie itp.) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia
obowiązującego w danym roku (płatne za wykonana pracę w danym miesiącu).
3. Za przeprowadzenie jednego wywiadu środowiskowego ustala się wynagrodzenie w wysokości 4%
najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
4. Zadania określone w punktach 1, 2, 3 finansowane są z budżetu gminy, ze środków finansowych
pobieranych jako opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, do wysokości zaplanowanej
w preliminarzu.
5. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 i 2 wypłacone będzie na podstawie listy obecności i listy wypłat
podpisanej przez Przewodniczącego Komisji bądź jego Zastępcę, natomiast wynagrodzenie określone w punkcie
3 wypłacane będzie na podstawie umowy zlecenia zawieranej z osobą sporządzającą wywiad (pracownikiem
socjalnym).
Rozdział 6.
Preliminarz wydatków na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2010 r.
I. Przewidywane wpływy z tytułu wniesionych opłat przez podmioty gospodarcze
prowadzące sprzedaż detaliczną alkoholu 27.000,00 zł
II. Planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu:
1) opłaty specjalisty w punkcie konsultacyjnym 1.700,00 zł
2) orzeczenia lekarzy biegłych 2.000,00 zł
3) opłaty sądowe 400,00 zł
4) szkolenia członków GKRPA 1.000,00 zł
5) prace komisji (wynagrodzenie, delegacje) 3.000,00 zł
6) wywiady środowiskowe 500,00 zł
7) porozumienie z Miastem Zielona Góra dot. współfinansowania działalności Izby Wytrzeźwień
w Raculi 2.000,00 zł
8) szkolenia, materiały, ulotki z zakresu profilaktyki uzależnień 500,00 zł
9) programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej (kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”) 2.000,00 zł
10) działalność świetlicy środowiskowej (wraz z posiłkami) 5.000,00 zł
11) wypoczynek letni dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (obóz, kolonia) 3.000,00 zł
12) dofinansowanie zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych takich jak np. zielona
szkoła, plener plastyczny, dzień sportu, dni promocji zdrowia 2.000,00 zł
13) wspieranie działalności organizacji społecznych , instytucji charytatywnych w zakresie
pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym działających na terenie gminy 200,00 zł
14) współfinansowanie zajęć reintegracyjnych 200,00 zł.
III Realizacja zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3.500,00 zł
§ 2. Kontrolę nad prawidłową realizacją Gminnego Programu sprawuje Wójt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011r. i obowiązuje do 31 grudnia
2011r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 13:25:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 13:31:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-24 10:24:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony