ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/147/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/147/09

Szczegóły informacji

XXIV/147/09

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXIV

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2009r

Data podjęcia/podpisania: 2009-04-06

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-04-06

Tytuł aktu:

Uchwala nr XXIV/147/09 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu

Na podstawie:

art.7 ust.l, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gmin ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz 1591 z późn. zm.) oraz art. 81 w związku z art. 77 pkt 7 uslawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003, Nr 162, póz. 1568 z późn.zm.)

Treść:

§ 1. Gmina Trzcbiechów udzieli Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim dotacji celowej w kwocie 15 000 zł ( słownie piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów Sauera w Kościele w Podlegórzu, wpisanych do rejestru zabytków.
§ 2. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, nastąpi ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na 2009r.
§ 3.1. Udzielenie dotacji nastąpi po dostarczeniu przez przedstawiciela Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim następujących dokumentów:
    1) decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, wraz z elementami pierwotnego wystroju i wyposażenia w Podlegórzu.
    2) Pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
    3) kosztorysu inwestorskiego,
    4) opisu szczegółowego zakresu rzeczowego zadania, wraz ze wskazaniem terminu realizacji,
    5) opisu prac, na które ma być udzielona dotacja,
§ 3.2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
§ 4.1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Trzebiechów a Parafią Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim.
§ 4.2. Umowa o udzielenie dotacji określi w szczególności:
    1) szczegółowy zakres wykonywanych prac zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i termin ich reaslizacji.
    2) Wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej przekazywania
    3) zobowiązanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim do prowadzenia dokumentacji, umożliwiającej ocenę zadania pod względem rzec/owym, finansowym,
    4) zobowiązanie Parafii do poddania się kontroli z wykonania umowy,
    5) sposób rozliczenia dotacji, w tym warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
    6) warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy.
§ 4.3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim zobowiązana jest do wydatkowania środków pochodzących z dotacji w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2007, Nr 223, póz. 1655).
§ 5.1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim jest zobowiązana do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
§ 5.2. Celem sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji gmina ma obowiązek przeprowadzenia kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji.
§ 5.3. udzielona dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, po/. 2104 z późn. zm.).
§ 6. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie przez Parafie Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim następujących dokumentów:
    1) uwierzytelnionych kopii rachunków lub faktur
    2) protokołów odbioru wykonanych robót i prac.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-24 09:59:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-24 09:59:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 20:38:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony