ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/19/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/19/2010

Szczegóły informacji

III/19/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2011 r.

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr III/19/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie:

Na podstawie art. 10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013 o treści:
Rozdział 1.
1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
2) Gminny Program – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Gmina Trzebiechów podejmuje działania mające na celu:
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
- promowanie rozwoju edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w dziedzinie
przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów
wskazujących na prawdopodobieństwo eksperymentowania z narkotykami oraz postępowania z osobami
uzależnionymi.
3. Cele programu
Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
Cele szczegółowe programu:
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności
i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, oraz praca profilaktyczna w środowisku lokalnym,
2) edukacja społeczna polegająca na systematycznym dostarczaniu wiedzy wszystkim podmiotom
zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią oraz informowanie o dostępnych formach
pomocy,
3) organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
4) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych
substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizowanie programów profilaktycznych,
5) współpraca z rodzicami, uświadomienie im zagrożeń oraz pomoc w kierowaniu uzależnionych dzieci do
ośrodków leczniczych.
Rozdział 2.
Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków
i osób zagrożonych uzależnieniem.
1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje w tym specjalistów terapii uzależnień.
3. Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.
Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego i udostępnianie wstępnej pomocy osobom
uzależnionym.
2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, poprzez
współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi
i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania narkomanii.
3. Organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu gminy Trzebiechów.
Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Organizowanie na terenie szkół programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
3. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć
profilaktycznych w szkołach.
4. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży
w szczególny sposób eksponujący szkodliwość zażywania narkotyków.
5. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
6. Organizowanie spotkań, prelekcji, dofinansowanie szkoleń dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią.
Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.
1. Kontynuowanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających
z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
a) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
b) dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych
2. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia – dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od
narkotyków.
3. Dofinansowywanie placówek kulturalno – oświatowych, stowarzyszeń i organizacji w celu szerzenia
profilaktyki antynarkotykowej wśród młodzieży.
4. Wspieranie organizacyjne i finansowe innych instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zdrowia oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do normalnego trybu życia.
5. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia
właściwych warunków do prowadzenia tej działalności.
Zadanie 5.
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych oraz osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym.
1. Wspieranie realizacji działań prowadzonych w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
świetlicę środowiskową.
2. Organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzebiechów ze specjalistami z zakresu
przeciwdziałania narkomanii.
3. Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, poprzez
współpracę z Policją, GOPS, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Sulechowie, przedstawicielami ochrony zdrowia,
szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania
narkomanii.
Rozdział 3.
1. Gminny Program stanowi element realizowanych przez Gminę Trzebiechów celów polityki społecznej
i będzie realizowany z części środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Działania określone w niniejszym programie realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebiechowie oraz placówki oświatowe wspomagane przez GKRPA.
ROCZNY PRELIMINARZ.
wydatków na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
I. Planowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:
1. Dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjum w celu szerzenia profilaktyki antynarkotykowej
wśród dzieci i młodzieży – wypoczynek letni i zimowy 1.000,00 zł
2. Dofinansowanie placówek kulturalno - oświatowych i organizacji społecznych działających na
terenie gminy w celu szerzenia profilaktyki antynarkotykowej 1.500,00 zł
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej głównie dla dzieci
i młodzieży oraz organizowanie szkolenia dla rodziców 500 zł
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów narkotykowych 500 zł
Razem 3.500,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 13:23:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 13:30:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-24 09:13:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony