ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/17/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/17/2010

Szczegóły informacji

III/17/2010

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-22

Tytuł aktu:

Uchwała nr III/17/2010 w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 8 i ust. 15 i w związku z art.6 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Trzebiechowie uchwala, co następuje:

Treść:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez
organizację pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”.
§ 2. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu w gminie Trzebiechów
§ 3. 1. Wójt Gminy Trzebiechów pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania
swoich przedstawicieli do pracy w zespole.
2. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi
instytucjami i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby na udział w pracach Zespołu.
§ 4. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji działających na terenie Gminy
Trzebiechów:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Posterunku Policji
4) placówek oświatowych;
5) placówek służby ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych
7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych
§ 5. W skład Zespołu mogą także wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wymienionych w § 4.

§ 6. Zespół zostaje powołany przez Wójta w drodze zarządzenia.
§ 7. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają ze swojego składu w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów przewodniczącego Zespołu.
§ 8. Na wniosek przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera spośród swoich członków
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 9. 1. Zespół powiadamia pisemnie Wójta Gminy Trzebiechów o wyborze Przewodniczącego.
2. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek członka Zespołu,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Trzebiechów.
§ 10. Wójt Gminy Trzebiechów odwołuje członka Zespołu:
1) na jego pisemny wniosek;
2) na wniosek instytucji, której jest on przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.
§ 11. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie zespołu następuje w trybie właściwym dla jego powołania.
§ 12. Kadencja zespołu trwa 3 lata.
Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu
§ 13. 1. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeby, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych
spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
3. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu.
4. Zespół podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
5. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.
§ 14. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca
przewodniczącego.
2. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub
sekretarz.
§ 15. 1. W celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy
w rodzinie Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
2. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swojej pracy.
§ 16. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Trzebiechów sprawozdania
z pracy Zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,
2) do 31 stycznia roku następnego, po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne.
§ 17. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego zespołu, zastępcy
przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie pracy opracowanym przez zespół
i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Trzebiechów w drodze zarządzenia.

§ 18. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Posiedzenia
Zespołu odbywać się będą w sali udostępnionej przez Urząd Gminy, mogą być również organizowane w lokalach
poszczególnych instytucji, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
§ 19. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 13:19:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 13:30:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12 10:36:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony