ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/16/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/16/2010

Szczegóły informacji

III/16/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2011 r.

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Trzebiechów na lata 2011-2013

Na podstawie:

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się:

Treść:

§ 1. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Trzebiechów na lata 2011-2013
o treści:
Rozdział 1.
Wstęp
Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do
pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań
aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową.
W tym celu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,
poz.1493 z późn. zm.) tworzy się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy
Trzebiechów. Program ten, obejmujący lata 2011-2013, przeznaczony jest dla mieszkańców gminy
a szczególnie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy, a także do pracowników instytucji
zobligowanych do przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.
Rozdział 2.
Podstawa prawna
1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów
z dnia 25 września 2006 r.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493
z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn.
zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
Rozdział 3.
Definicje i informacje ogólne
Istnieje wiele definicji przemocy, jedną z nich jest definicja zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (art. 2 pkt 2) według której przemoc w rodzinie (zwana także potocznie przemocą domową), to
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia
i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą
Można wyodrębnić następujące rodzaje przemocy:
1. Przemoc fizyczna – każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do
bólu oraz fizycznych obrażeń;
2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad ofiarą, np. groźby,
zastraszanie, upokarzanie, używanie wulgarnego słownictwa,
3. Przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym,
a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie. Przemoc seksualna jest często przez ofiary
molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy;
4. Przemoc ekonomiczna – np. utrzymanie ofiary w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej pracy
zawodowej, ograniczanie środków pieniężnych na prowadzenie domu;
Rozdział 4.
Diagnoza zjawiska
W Gminie Trzebiechów (podobnie jak i w skali całego kraju) zjawisko przemocy występuje najczęściej
w rodzinach najuboższych, jest powiązane z alkoholizmem, niskim wykształceniem i niską świadomością
społeczną. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i Policji prowadzą sprawy,
z wykorzystaniem procedury i dokumentacji „niebieskiej karty”. Ze względu na charakter problemu dokładne
oszacowanie skali zjawiska w gminie nie jest łatwe. W 2008 na 163 rodzin, którym udzielono pomocy jedynie
w 2 rodzinach stwierdzono przemoc (10 osób poszkodowanych). W roku 2009 statystyka ta wyglądała podobnie
(2 rodziny, 4 osoby poszkodowane). W roku 2009 w Ośrodku Pomocy założono jedną „niebieską kartę”.
Zgodnie z danymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 zatrzymano na
izbie wytrzeźwień 10 osób - sprawców przemocy domowej. Dane te pochodzące z różnych źródeł i różnych
instytucji z pewnością nie oddają pełnej skali zjawiska. Ofiary przemocy często przez wiele lat ukrywają
problem. Przypadki znęcania się wciąż pozostają tematem zamkniętym w obrębie domu rodzinnego, ofiary
przemocy boją się lub wstydzą się o tym mówić, albo nie postrzegają zachowań sprawcy jako przemocy.
Rozdział 5.
Cele ogólne i szczegółowe programu
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Celami szczegółowymi będą:
1. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.
2. Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – ofiarowane dzieciom i rodzinom
dotkniętym przemocą.
3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy.
4. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie
5. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych.
6. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym
problemem
7. Poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów tego problemu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
8. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych.
9. Ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem
agresji słownej).
10. Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (porady psychologa,
prawnika, podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy).
11. Usprawnienie współpracy miedzy różnymi instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie.
12. Współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi
Rozdział 6.
Działania w ramach programu
1. Powołanie gminnego zespołu interdyscyplinarnego, złożonego z grupy specjalistów reprezentujących
instytucje zobligowane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (jednostki pomocy społecznej, policji, służby
zdrowia, placówki oświatowe, kuratorzy sądowi, organizacje samorządowe i inne). Termin realizacji – rok 2011.
Za realizację odpowiedzialny jest Wójt Gminy Trzebiechów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Prowadzenie przez zespół interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy. Termin realizacji - lata 2011-2013. Do zadań zespołu należeć będą:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
c) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
f) monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których
dochodzi do przemocy,
g) prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
3. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez:
a) kierowanie zarówno ofiar jak i sprawców przemocy do specjalistycznych poradni rodzinnych lub psychologa,
b) współpraca z instytucjami prowadzącymi domy i schroniska samotnej matki,
c) kierowanie ofiar i sprawców przemocy na grupy wsparcia.
4. Podwyższeniu umiejętności kadry instytucji zobligowanych do przeciwdziałania przemocy poprzez
systematyczne szkolenia przedstawicieli tych służb, oraz organizowanie spotkań mających na celu wymianę
doświadczeń między pracownikami różnych instytucji.
5. Działania informacyjno–edukacyjne, a w szczególności:
a) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją,
b) udostępnianie i rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek,
plakatów, informatorów itp.) dotyczących zjawiska przemocy oraz procedur prawnych z tym związanych,
c) udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,
d) zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy w Trzebiechowie,
e) spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy.
Termin realizacji działań 3 – 5: lata 2011-2013. Odpowiedzialni za realizację: Gminny Zespół
Interdyscyplinarny, Kierownik GOPS, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
placówki oświaty i służby zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury.
Rozdział 7.
Przewidywane efekty
1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.
6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.
7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy (np. agresji, wandalizmu, nieporadności życiowej).
8. Zmniejszenie skali wynikających z przemocy dysfunkcji rodziny
Rozdział 8.
Realizatorzy programu
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
2. Urząd Gminy w Trzebiechowie
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
5. Placówki oświatowe w gminie Trzebiechów
6. Placówki ochrony zdrowia.
7. Posterunek Policji w Trzebiechowie.
8. Organizacje pozarządowe (Caritas).
9. Gminny Ośrodek Kultury
Rozdział 9.
Finansowanie programu
Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki
finansowe pochodzące z budżetu gminy, dotacje celowe oraz środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych
źródeł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 13:17:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 13:17:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-24 10:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony