ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/216/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/216/2010

Szczegóły informacji

XXXVIII/216/2010

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubus

Data podjęcia/podpisania: 2010-11-05

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXXVIII/216/2010 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Trzebiechów. 

Na podstawie:

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), 

Treść:

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzebiechów. 
§ 2. 1. Występujące w uchwale określenia: 
1) "podstawa programowa” używa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17); 
2) „rodzina”, „dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”, używa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity z późn. zm.); 
3) „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 – tekst jednolity z późn. zm.); 
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „dyrektorze” – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Trzebiechów; 
2) „rodzicu” – należy przez to rozumieć jednego lub oboje rodziców albo prawnych opiekunów dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących. 
§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Trzebiechów zwane dalej „przedszkolem”, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola. 
§ 4. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy: 
1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem; 
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych; 
3) zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową; 
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. 
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. 
 
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca w którym udzielane są świadczenia. 
4. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych w ust. 2 pobrana opłata podlega zwrotowi. 
§ 5. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 4 ust. 1. 
§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty. 
§ 7. 1. W opłatach, o których mowa w § 4 ust. 2 mogą zostać udzielone ulgi. Ulga przyznawana jest wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek rodzica (opiekuna prawnego) złożony do dyrektora przedszkola. Dyrektor przy udzieleniu ulgi bierze pod uwagę opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców danego przedszkola. 
2. O udzielenie ulgi w opłatach mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) jeżeli: 
1) wykazują dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” – możliwość udzielenia ulgi do 50% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 – na okres 3 miesięcy, w razie potrzeby po upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun prawny) może wystąpić z ponownym wnioskiem o udzielenie ulgi obejmują okres 3 miesięcy; 
2) pozostają w trudnej sytuacji materialnej i losowej – możliwość udzielenia ulgi do 50% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w razie potrzeby po upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun prawny) może wystąpić z ponownym wnioskiem o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne ulgi obejmują okres 3 miesięcy; 
3) do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie możliwość udzielenia ulgi dla drugiego dziecka i każdego następnego – 50% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 – na okres całego roku szkolnego; 
4) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, możliwość udzielenia ulgi w opłacie, o której mowa w § 4 ust. 2 maksymalne do 50% tej opłaty. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest łączne zastosowanie ulg określonych w ust. 2 pkt 2 i 4. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-19 09:48:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-19 09:48:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08 12:55:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony