ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/44/2019Drukuj informacjęAkt prawny: VI/44/2019

Szczegóły informacji

VI/44/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-05-24

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie:

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się, że Gmina Trzebiechów przejmuje, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem pojemników na popiół.
 
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (pozostałości po sortowaniu) - w każdej ilości;
3) szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież, popiół zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w każdej ilości.
 
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (pozostałości po sortowaniu) – co najmniej 1 raz w miesiącu,
c) papier i tektura – co najmniej 1 raz w miesiącu,
d) szkło – co najmniej 1 raz w miesiącu,
e) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – co najmniej 1 raz w miesiącu,
f) odpady biodegradowalne – co najmniej 1 raz w miesiącu,
g) popiół – co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałych miesiącach, co 2 miesiące.
 
2) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem Domu Pomocy Społecznej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (pozostałości po sortowaniu) – co najmniej 1 raz w miesiącu,
c) papier i tektura – co najmniej 1 raz w miesiącu,
d) szkło – co najmniej 1 raz w miesiącu,
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co najmniej 1 raz w miesiącu,
f) odpady biodegradowalne – co najmniej 1 raz w miesiącu,
g) popiół – co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałych miesiącach, co 2 miesiące.
3) z terenów domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  – co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (pozostałości po sortowaniu) - co najmniej 1 raz w miesiącu,
c) papier i tektura – co najmniej 1 raz w miesiącu,
d) szkło – co najmniej 1 raz w miesiącu,
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co najmniej 1 raz w miesiącu,
f) odpady biodegradowalne – co najmniej 1 raz w miesiącu.
g) popiół – co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałych miesiącach, co 2 miesiące.
 
4) z terenu Domu Pomocy Społecznej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  – co 7 dni,
b) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (pozostałości po sortowaniu) – co 7 dni,
c) papier i tektura – co 7 dni,
d) szkło – co 7 dni,
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co 7 dni,
f) odpady biodegradowalne – co 7 dni,
 
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 
1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy;
2) baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę– w godzinach jego pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy,
4) odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy lub dwa razy w roku w wyznaczonych terminach wystawek sprzed posesji;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy;
6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy;
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy;
8) tekstylia, odzież, itp. – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę – w godzinach jego pracy;
 
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny.
 
2. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanym przez gminę pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości po segregacji.
 
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zgłaszać:
  1. osobiście do pracownika Stanowiska Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów pokój nr 6,
  2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów,
  3. telefonicznie do pracownika Stanowiska Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów tel. 68 351 41 31 lub 68 351 41 22,
  4. elektronicznie na adres: zgloszenia-go@trzebiechow.pl.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XXVI/177/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2017, poz. 2101)
        
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Stelmaszyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-28 21:00:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-28 21:01:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06 12:54:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony