ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/212/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/212/2010

Szczegóły informacji

XXXVIII/212/2010

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 5 listopada 2010

Data podjęcia/podpisania: 2010-11-05

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-11-05

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXXVIII/212/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Traci moc:

XXXVII/207/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

§1
Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej:
1.   Zobowiązuje   się   kierowników  jednostek   organizacyjnych   gminy,   kierowników referatów i samodzielne stanowiska urzędu gminy oraz sołectwa do opracowania danych do projektu budżetu wraz z objaśnieniami przedłożenia skarbnikowi Gminy w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.    Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy jednostek nie wymienionych w pkt l, wraz z szczegółowym uzasadnieniem należy składać do 20 października roku poprzedzającego   rok   budżetowy.   Złożenie   wniosku  po   w/w  terminie   skutkuje nieuwzględnieniem w projekcie budżetu.
3.    W materiałach planistycznych należy uwzględnić między innymi:
1)   ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
2)   prognozowaną stopę inflacji,
3)   prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.
4)   planowany wzrost zatrudnienia,
5)   wymagane na dany rok budżetowy zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6)   planowanie    zmiany    organizacyjne    oraz    koszty    utrzymania    obiektów i urządzeń.
§2
1.   Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2.   Załącznik    do    projektu    uchwały    budżetowej    o    dochodach    sporządza    się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
3.   Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
4.    Wszystkie  pozostałe  załączniki  do  projektu  uchwały  budżetowej   sporządza  się w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej
§3
Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § l oraz przedstawionych przez właściwe organy informacji o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.
§4
Wójt na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do 1 5 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny. Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności: l )  w zakresie dochodów-omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2)   w     zakresie     wydatków-     omówienie     poszczególnych     rodzajów     wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
3)   w   zakresie   przychodów   i   rozchodów       omówienie   źródeł   przychodów   oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.
§5
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Wójt przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Wójt przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
§6
1 .   Przewodniczący    Rady    Gminy    przekazuje    projekt    uchwały    budżetowej    wraz
z załącznikami do zaopiniowania komisji właściwej do spraw budżetu. 2.   Komisja na swoim posiedzeniu formułuje opinię o projekcie budżetu w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu i przekłada opinię Wójtowi Gminy.
3.    W przypadku zgłoszenia przez Komisję propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia przewidzianego w projekcie budżetu, ma ona obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania.
4.    Wójt  Gminy  może  z  własnej   inicjatywy  oraz  na  podstawie  wniosków   zawartych
w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.
§7
1. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić w następującym porządku:
- przedstawienie projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem
- przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu,
- dyskusja nad projektem budżetu,
- jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
2. Uchwalenie   budżetu   powinno   nastąpić   przed   rozpoczęciem   roku   budżetowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia roku budżetowego.
3. Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
§8
Traci moc uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie nr XXXVII/207/10 z dnia l października 201 0 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia i polega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-19 08:27:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-19 08:52:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 20:26:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony