ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/209/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/209/2010

Szczegóły informacji

XXXVII/209/2010

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVII

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubusk

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXXVII/209/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Traci moc:

XI/58/07

Utracił moc przez:

X/74/2011

Na podstawie:

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 90c. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Treść:

uchwala się regulamin stypendialny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Trzebiechowie za wyniki w nauce i innych dziedzinach.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. W celu podniesienia poziomu wykształcenia i promocji najzdolniejszych uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum udziela się pomoc finansową w formie Stypendium Wójta Gminy.
§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo:
1) uczniowie klasy IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie,
2) uczniowie kasy I, II i III Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie.
2. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru szkolnego. Może być ono przyznane uczniowi nie
wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
§ 3. 1. Stypendystą może zostać uczeń szkoły podstawowej, który spełnia następujące wymagania:
1) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,4
2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał wysokie wyniki
(poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami, dyplomami).
2. Stypendystą może zostać uczeń gimnazjum, który spełnia następujące wymagania:
1) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,3
2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał wysokie wyniki
(poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami, dyplomami).
§ 4. Stypendium przyznaje Wójt Gminy po otrzymaniu opinii Komisji Stypendialnej.
§ 5. 1. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie z dołu za dany miesiąc w kasie Urzędu Gminy
w Trzebiechowie dla uczniów:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie:
a) z klasy IV i V – za pierwszy i drugi semestr,
b) z klasy VI – za pierwszy semestr.
2) Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie:
a) z klasy I i II – za pierwszy i drugi semestr,
b) z klasy III – za pierwszy semestr
2. Dla uczniów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie oraz uczniów klasy III Publicznego
Gimnazjum w Trzebiechowie za wyniki i osiągnięcia uzyskane w drugim semestrze (określone w § 3), stypendium
będzie wypłacane w formie jednorazowej nagrody.
3. Stypendium określone w ust. 1 wypłacane będzie:
1) za I semestr od lutego do czerwca w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
2) za II semestr od września do stycznia w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
4. Stypendium określone w ust. 2 wypłacane będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca lipca.
§ 6. Miesięczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendium na rok szkolny dla każdej ze
szkół określonych w § 2 wynosi 150, 00zł.
II. Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki jego przyznawania
§ 7. 1. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium:
1) za I semestr – do 14 dni po jego zakończeniu,
2) za II semestr – do 14 dni po zakończeniu nauki,
2. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2 ( stanowisko ds oświaty ) – wzór
wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 8. 1. Wnioski o stypendium mogą złożyć:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2) rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie dyrektora szkoły o ocenie z zachowania i średniej ocenie za oceniany semestr,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
3) opinię wychowawcy klasy zaakceptowaną przez dyrektora szkoły.
§ 9. 1. Wnioski o przyznaniu stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, która jest ciałem opiniodawczo –
doradczym w składzie:
1) Sekretarz Gminy - przewodniczący Komisji
2) Przedstawiciel Rady Rodziców - członek
3) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej - członek
4) Dyrektor Publicznego Gimnazjum - członek
5) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - członek
2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
III. Praca Komisji Stypendialnej
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. Posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłynął terminu składania
wniosków o stypendium.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania posiedzenia w innym
terminie.
4. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach
Komisji.
5. Po zakończeniu prac, Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy protokół z posiedzenia wraz
z wnioskami o przyznanie stypendium.
6. Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracy Komisji.
§ 11. 1. Komisja przyznaje każdemu wnioskowi punkty za:
1) każdą 1/100 powyżej określonej w § 3 średniej........1 pkt,
2) wzorową ocenę z zachowania ......................................10 pkt,
3) bardzo dobrą ocenę z zachowania ................................ 8 pkt,
4) inne osiągnięcia w konkursach artystycznych, przedmiotowych, zawodach sportowych:
a) na szczeblu szkolnym .............................................(1-2 pkt.)
b) na szczeblu powiatowym lub rejonowym .............(1-3 pkt.)
c) na szczeblu wojewódzkim .....................................(1-5 pkt.)
d) na szczeblu ogólnopolskim ....................................(1-7 pkt)
2. O przyznaniu stypendium decyduje najwyższa liczba otrzymanych punktów w ocenianych kategoriach
w punktach 1 – 4.
3. W przypadku równej ilości punktów przyznaje się równorzędne stypendia.
4. W zależności od uzyskanych punktów Komisja może przyznać do trzech stypendiów dla każdej ze szkół.
O wysokości poszczególnych stypendiów decyduje Komisja. Łączna wysokość stypendiów nie może przekraczać
kwoty określonej w § 6.
IV. Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 13. Decyzję o przyznaniu stypendium wydaje Wójt Gminy Trzebiechów w formie zarządzenia.
§ 14. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Wójt Gminy na wniosek
dyrektora szkoły może wstrzymać lub cofnąć przyznane stypendium.
§ 15. Traci moc uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 września 2007r. w sprawie
uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 września 2010r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-18 15:08:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-18 15:08:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 20:19:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony