ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/20/2018Drukuj informacjęAkt prawny: II/20/2018

Szczegóły informacji

II/20/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-10

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023

Na podstawie:

Na podstawie art.10 ust 1, 2, 2a, 2b i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2018, poz.1030 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Gmina Trzebiechów w zakresie realizacji obowiązku przeciwdziałania narkomanii postanawia
w gminnym programie na lata 2019-2023 uznać przeciwdziałanie narkomanii za rzecz podstawową
i realizować poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej, a w szczególności:
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży,
2) promowanie rozwoju edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w dziedzinie
przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów
wskazujących na prawdopodobieństwo eksperymentowania z narkotykami oraz postępowania z osobami
uzależnionymi.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań, które były uprzednio
realizowane w Gminie. Program jest zgodny z założeniami Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych,
Narodowym Programem Zdrowia oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 3. 1. Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz rozwiązywanie związanych
z tym problemów.
2. Cele szczegółowe programu:
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności
i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, oraz praca profilaktyczna w środowisku lokalnym,
2) działalność informacyjna poprzez edukację społeczną polegającą na systematycznym dostarczaniu wiedzy
wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy,
3) organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
4) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych
substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizowanie programów profilaktycznych,
5) ścisła współpraca z wychowawcami i psychologiem szkolnym,
6) współpraca z rodzicami, uświadomienie im zagrożeń oraz pomoc w kierowaniu uzależnionych dzieci do
ośrodków leczniczych.
Rozdział 2.
Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
§ 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
1) realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
2) prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje w tym specjalistów terapii uzależnień,
3) prowadzenie zajęć edukacyjnych przez wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych,
4) współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.
§ 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
poprzez:
1) kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego i udostępnianie wstępnej pomocy osobom
uzależnionym,
2) koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, we
współpracy z policją, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi
i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania narkomanii,
3) organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu gminy Trzebiechów.
§ 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii przez:
1) organizowanie na terenie szkół programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
2) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami,
3) zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć
profilaktycznych w szkołach, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli,
4) wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży
w szczególny sposób eksponujący szkodliwość zażywania narkotyków,
5) organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu
odurzającym,
6) organizowanie spotkań, prelekcji, dofinansowanie szkoleń dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią,
7) informowanie rodziców, opiekunów o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia narkomanią,
8) uświadamianie o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszania ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
§ 7. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom przez:
1) kontynuowanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
wynikających z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie:
a) przeciwdziałania rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
b) dokonywania kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych,
2) nawiązywanie współpracy ze służbą zdrowia – dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia
od narkotyków,
3) dofinansowywanie placówek kulturalno – oświatowych, stowarzyszeń i organizacji w celu szerzenia
profilaktyki antynarkotykowej wśród młodzieży,
4) wspieranie organizacyjne i finansowe innych instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zdrowia oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do normalnego trybu
życia,
5) współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia
właściwych warunków do prowadzenia tej działalności.
§ 8. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych oraz osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym przez:
1) wspieranie realizacji działań prowadzonych w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz świetlicę środowiskową,
2) organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzebiechów ze specjalistami z zakresu
przeciwdziałania narkomanii,
3) koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
poprzez współpracę z policją, GOPS, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Sulechowie, przedstawicielami
ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy
przeciwdziałania narkomanii.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Gminny Program stanowi element realizowanych przez Gminę Trzebiechów celów polityki
społecznej i będzie realizowany z części środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Działania określone w niniejszym programie realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzebiechowie.
§ 10. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 10:20:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 10:21:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 10:21:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
984 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony