ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/207/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/207/2010

Szczegóły informacji

XXXVII/207/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 1 października 2010

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-01

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-10-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXXVII/207/2010 w sprawia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Utracił moc przez:

XXXVIII/212/2010

Na podstawie:

Na podstawi e -art-53~usrr l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

§1
Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej:
1.   Zobowiązuje   się   kierowników  jednostek   organizacyjnych   gminy,   kierowników referatów i  samodzielne stanowiska urzędu gminy ora sołectwa do opracowania danych  do  projektu  budżetu i  przedłożenia Wójtowi  Gminy w terminie  do  20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.    Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy jednostek nie wymienionych w pktl, wraz z szczegółowym uzasadnieniem należy składać do 20 października roku poprzedzającego   rok   budżetowy.   Złożenie  wniosku  po   w/w  terminie   skutkuje nieuwzględnieniem w projekcie budżetu.
§2
Projekty planów finansowych o których mowa w § l pkt l winny być opracowane na podstawie analizy wydatków poprzedzających rok budżetowy z uwzględnieniem planowanego wzrostu cen w roku budżetowym oraz przewidywanego stanu zatrudnienia i przewidywanych wynagrodzeń w roku budżetowym.
§3
Wójt Gminy na podstawie otrzymanych planów od jednostek organizacyjnych gminy oraz
pozostałych jednostek przygotowuje projekt budżetu.
Materiałami wyjściowymi do prac nad projektem budżetu są:
1)   przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku bieżącym,
2)   prognozowane wskaźniki wzrostów wynagrodzenia i cen oraz wskaźnik inflacji.
3)   dotychczasowe uchwały Rady Gminy rodzące skutki finansowe,
4)   zawarte porozumienia z administracją rządową i innymi jednostkami
5)   wymagane na dany rok budżetowy zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6)   zmiany organizacyjne i zmiany w mieniu komunalnym
§4
Projekt budżetu w formie uchwały budżetowej powinien zawierać:
1)   plan dochodów budżetu gminy w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe,
2)   wydatki budżetu gminy w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe,
3)   deficyt budżetu gminy i źródła jago sfinansowania lub nadwyżkę i jej przeznaczenie
4)   przychody i rozchody budżetu
5)   limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie deficytów: przejściowego i planowanego
6)   rezerwy: ogólną i na zarządzanie kryzysowe
7)   dotacje podmiotowe
8)   dochody i wydatki na zadania zlecone
9)   dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki nimi finansowane
10)  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
§5
Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są: 
I. Zestawienia tabelaryczne:
1)   Zestawienie dochodów w układzie działów,    rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej   według źródeł pochodzenia z wyodrębnieniem  dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. l pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2)   Zestawienie  wydatków  w  układzie  działów,  rozdziałów  klasyfikacji  budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Z wydatków bieżących wyodrębnia się:
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
b) dotacji na zadania bieżące,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
e)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
f) wydatki na obsługę długu.
Z wydatków majątkowych, wyodrębnia nie:
a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej
z realizacją zadań Gminy,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów,
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
3)   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy.
4)   Plany dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej.
5)   Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
6)   Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu.
II. Część opisowa zawierająca uzasadnienie w oparciu o jakie wskaźniki został zaplanowany budżet oraz zwięzły i rzeczowy opis dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych, w tym wymienienie rodzaju inwestycji i źródeł finansowania.
§6
Wójt Gminy przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wymienionymi w § 5 w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
§7
1.    Przewodniczący Rady Gminy przekazuje otrzymany projekt budżetu wraz z załącznikami do zaopiniowania Komisji Finansów i Budżetu.
2.    Komisja na swoim posiedzeniu formułuje opinię o projekcie budżetu w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu i przekłada opinię Wójtowi Gminy.
3.   W przypadku zgłoszenia przez Komisję propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia przewidzianego w projekcie budżetu, ma ona obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania.
4.    Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej  przygotowuje ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej celem przedłożenia jej na sesję Rady Gminy.
§8
1.    Uchwalenie budżetu powinno nastąpić w następującym porządku:
- przedstawienie projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem
- przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu,
- dyskusja nad projektem budżetu,
- jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
2.    Uchwalenie   budżetu   powinno   nastąpić   przed   rozpoczęciem   roku   budżetowego, et w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia roku budżetowego.
3.  Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
§9
W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Wójt Gminy przekaże podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokość dotacji i wpłat do budżetu.
§10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§11
Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia i polega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-18 14:57:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-18 14:58:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 09:58:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony