ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Na rok 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-27 08:06:39 przez Tomasz Stempniewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z 2018r.,  póz.  450) Wójt Gminy zobowiązany jest
przedłożyć  Radzie  Gminy  sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie uchwały nr IY/25/2011
Rady   Gminy   w   Trzebiechowie   z   dnia   16.02.2011 r.   w   sprawie   szczegółowego   sposobu
konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami   pozarządowymi   oraz   innymi   podmiotami   prowadzącymi   działalność   pożytku
publicznego.
Konsultacje ogłoszono dnia 14 października 2016 r. Termin przyjmowania uwag, opinii i propozycji
zmian do Programu współpracy wyznaczony został od 24.10.2016r. do 31.10.2016 roku.
Informacja o konsultacjach umieszczona była na stronie gminnej  i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu Programu.
Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został uchwałą nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Współpraca finansowa
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
0 których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
1  o wolontariacie w budżecie Gminy Trzebiechów na 2017 rok przeznaczono kwotę w wysokości 40 000,00 zł.
W dniu 3 lutego 2017 roku Wójt Gminy ogłosił dwa konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Pierwszy konkurs na realizację zadania „upowszechniania sportu poprzez propagowanie sportu, jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebiechów w dyscyplinie - piłka nożna". Wartość zadania, to 32 000,00zł. Nabór trwał do 27.02.2017 r. Wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano umowę na realizację ww zadania z Gminnym Klubem Sportowym „Piast-Parkovia". Przyznano dotacje w wysokości 32 000,00zł. Zrealizowane zadania GKS „Piast-Parkovia" :
•    adresatami zadania były dzieci w wieku od 7 do 14 lat, młodzież w wieku 14 -20 lat oraz dorośli,
•    w poszczególnych grupach trenowało po 30 osób,
•    trzy drużyny w sezonie wiosennym i jesiennym rozgrywały mecze na boiskach na terenie Gminy Trzebiechów oraz mecze wyjazdowe na terenie województwa,
•    dwa razy w tygodniu odbywały się treningi z trenerami z klubu „Piast-Parkovia".
Kwota dotacji została w całości wykorzystana i rozliczona.
Drugi konkurs na realizację zadania „upowszechniania sportu poprzez propagowanie sportu, jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebiechów w dyscyplinie - piłka siatkowa". Wartość zadania, to 8 000,00zł. Nabór trwał do 27.02.2017 r. Wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano umowę na realizację ww zadania z Trzebiechowskim Stowarzyszeniem Piłki Siatkowej. Przyznano dotacje w wysokości 8 000,00zł. TSPS zrealizował zadania:
•    przeprowadzono regularne treningi zespołu seniorów 3x tygodniowo, po 2 godziny w trzech grupach treningowych,
•    rozegrano mecze ligowe w soboty zgodnie z terminarzem rozgrywek Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej,
•    przeprowadzano regularne treningi dzieci i młodzieży 2x tygodniowo, po l godzinie. Kwota dotacji została w całości wykorzystana i rozliczona.
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym przez komisję powołana do przeprowadzenia przedmiotowego konkursu. Komisja Konkursowa powołana została zarządzeniem nr 120.3.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 24 lutego 2017 r.
Sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały złożone w ustawowym terminie przez Gminny Klub Sportowy „Piast-Parkovia" i Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej.
Organizacje pożytku publicznego realizujące Program współpracy wniosły istotny wkład w postaci zaangażowania i kreatywności oraz wkład pozafinansowy, czyli głównie pracę społeczną członków organizacji w realizacji upowszechniania sporu na terenie Gminy Trzebiechów.
 
« powrót do poprzedniej strony