ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE:
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów,
 • przesłać faksem na nr: 68 351 41 22
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres:
 • złożyć za pomocą platformy ePUAP.
 
KTO MOŻE WNIEŚĆ PETYCJĘ:
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • petycja musi być podpisana.
Ważne: Petycja, która nie będzie zawierała oznaczenia podmiotu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu oraz adresu podmiotu) wnoszącego petycję, pozostawiona będzie bez rozpatrzenia.
 
TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI :
 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie
  3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • termin rozpatrzenia petycji może ulec przedłużeniu (najwyżej o 3 miesiące) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Ważne: Dane osobowe autora(ów) petycji są chronione w oparciu o ustawę
o ochronie danych osobowych, jednakże petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.
OPŁATY:
 • złożenie petycji jest wolne od opłat.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 
Uwaga:
Powyżej zostały przedstawione ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczące petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w ww.  ustawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-28 09:50:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-28 09:50:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-28 09:50:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »