ˆ

2015

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebiechów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-02-13 10:46:40 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013r. póz. 594 z późn.zm.) oraz § 25 ust. 2 statutu sołectw stanowiących załączniki Nr 1-10 do
uchwały Nr XI/60/03 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia
statutu sołectw: Borek, Gebice, Głuchów, Ledno - Głęboka, Mieszkowe, Ostrzyce, Podlegórz,
Radowice, Swarzynice, Trzebiechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 5 póz. 95 z 22.01.2004r.)
zarządzam, co następuje:
§ l. Zarządzam przeprowadzenie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach
Gminy Trzebiechów: Borek, Gebice, Głuchów, Ledno - Głęboka, Mieszkowe, Ostrzyce,
Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Trzebiechów.
§2. 1. Zwołuję zebrania wiejskie w celu dokonania w sołectwach, o których mowa
w § l wyborów sołtysów i rad sołeckich.
2. Termin i miejsce zebrań wiejskich określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony