ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów w dniach od 7 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66‑132 Trzebiechów
w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w powiązaniu art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2018 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2,
66‑132 Trzebiechów o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu II zmiany Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu II zmiany Studium uznaje się również wniesione
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):
  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu
w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Trzebiechów. Uwagi mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartłomiej Cybulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-30 10:18:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-30 10:18:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30 12:59:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów - etap l

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {j.t Dz. U. z 2017 r., póz. 1073 zezm.) oraz uchwały nrXX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXXI/197/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., póz. 1405 ze zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017 r, póz. 1073 ze zm.) oraz uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXXI/197/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nrXX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2018 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów o godz. 11:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017 r., póz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu  miejscowego.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. póz. 570 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Trzebiechów. Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Stępień
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 10:58:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 10:58:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-04 12:40:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »