ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów

Na podstawie art. 53 ust.lustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r póz. 647 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży kratowej oraz ramy stalowej ze sprzętem teletechnicznym, wewnętrznej linii zasilającej oraz ogrodzenia obiektu, na działce nr ewid. 55/1 położonej w obrębie miejscowości Trzebiechów, gm. Trzebiechów.

Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 11 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-10 13:35:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-10 13:35:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-07 12:07:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie gminnej drogi rowerowej Trzebiechów - Swarzynice

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
 
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 j.t. ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 ze zmianami),
 
zawiadamiam
że na wniosek Wójta Gminy Trzebiechów w dniu 03.09.2014r. została wydana decyzja  nr 1/2013 znak: AB.6740.1.6.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie gminnej drogi rowerowej Trzebiechów - Swarzynice, województwo lubuskie, powiat zielonogórski, jednostka ewidencyjna gmina Trzebiechów.
 
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
1. projektowany pas drogowy
  • miejscowość Trzebiechów, obręb 0009, dz. nr ewid.: 261/10,
  • gmina Trzebiechów, obręb Mieszkowo, dz. nr ewid.: 31/11(31/9), 32/6(32/5), 32/8(32/4), 33/12(33/2), 33/14(33/3), 33/16(33/10),33/11, 33/18(33/9), 35/3(35/2), 36/1(36) i 38,gmina Trzebiechów, obręb Swarzynice, dz. nr ewid.: 308
2. teren niezbędny do przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej
  • miejscowość Trzebiechów, obręb 0009, dz. nr ewid.: 240,
  • gmina Trzebiechów, obręb Swarzynice, dz. nr ewid. 305/1
Uwaga: w nawiasie podano numer ewidencyjny działki przed podziałem.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie ul. Plac Ratuszowy 8, 66-100 Sulechów (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-09 09:36:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-09 09:36:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-07 12:07:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z dniem 1 lipca 2013 roku planuje się połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej z Trzebiechowskim Ośrodkiem Kultury

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-31 11:28:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-31 11:31:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-31 11:31:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 02 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Joanna Chruściel - Przewodnicząca
Halina Lasota - Członek
Grażyna Radomska - Członek
działając na podstawie art.13 pkt 10 oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych G.t. Dz. U z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z późn.
zm.) w związku z art.246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art.121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póz. 1241 z
późn.zm.)
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy
Trzebiechów w roku 2012.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-09 14:45:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-02 14:06:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-02 14:06:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku, 2012 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

OGŁOSZENIE o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Trzebiechów dotyczącym nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 § 1, Kodeksu
postęppwania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydanym postanowieniu Wójta
Gminy Trzebiechów dotyczącym nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa
Elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW w miejscowości Trzebiechów, gmina
Trzebiechów, woj, lubuskie na działce 388/1" w zakresie przewidzianym wart. 66
ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul.
Sulechowska 2; 66-132 Trzebiechów, I piętro, pokój 13 (w godz. 7:30 - 15:30).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-12 11:12:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-12 11:12:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-02 14:26:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA Nr 743/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Joanna Chruściel - Przewodnicząca
Ryszard Zajączkowski - Członek
Jarosław Kotowski - Członek
działając na podstawie art.13 pkt 3 i 10 oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 55, póz. 577zpóźn. zm.) w związku z art.238 ust.3 oraz art.246 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz.1240 ze zm.) oraz art. 121 ust.7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) -
1. opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2012;
2. opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Trzebiechów -w roku 2012.

UZASADNIENIE
...

PEŁNY TEKST UCHWAŁY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-05 12:40:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-12 11:13:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-02 14:24:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, obręb Trzebiechów

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Nawigacja między stronami listy informacji