ˆ

Porządek obrad

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-12 12:34:27 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Zwołuję XXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 19 października 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebiechów na lata 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
 19. Uchwała w sprawie ustalania zasad przyznawania diet Radnym Gminy Trzebiechów.
 20. Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
 22. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
 23. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony