ˆ

Porządek obrad

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-02 09:42:47 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020 i debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2020r.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów.
 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
 11. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 22. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony