ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. kadr

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2019-05-09

Ogłoszono dnia: 2019-05-09 przez Zenon Rychły

Termin składania dokumentów: 2019-05-28 12:00:00

Nr ogłoszenia: 3-2019

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie  lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. ma nieposzlakowaną opinię,
 5. posiada wykształcenie wyższe,
 6. posiada, co najmniej 3-letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 3. umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 6. obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań z zakresu kadr,
 2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, oceną i zwalnianiem dyrektorów placówek oświatowych,
 3. prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 4. prowadzenie spraw związanych w wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 5. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przyjmowanie oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi w tym prowadzenie ewidencji opłat za koncesje alkoholowe,
 6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników w oparciu o regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. w przypadku nieobecności pracownika na stanowisku ds. organizacyjnych wykonywanie tych zadań w jego zastępstwie,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. prowadzenie spraw dotyczących reklamowania radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego – współpraca z brokerem ubezpieczeniowym,
 11. prowadzenie spraw ubezpieczeń grupowych pracowników Urzędu,
 12. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem członków OSP, pojazdów i pozostałego mienia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Trzebiechów,
 13. organizowanie badań lekarskich członków OSP w Gminie Trzebiechów, aktualizacja tych badań i prowadzenie rejestrów,
 14. przygotowywanie umów zleceń i prowadzenie rejestrów umów.,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy- Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna , ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym (min.+ 180 C),
 6. stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy,
 7. data zatrudnienia 8 lipca 2019 r.
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych - przekracza 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginały lub potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów,
 5. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-28 12:00:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać z zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko podinspektora do spraw kadr”
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 – sekretariat pokój nr 1 lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
 
w terminie do dnia  28 maja 2019 r. do godz. 12,00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
 
Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap   ocena formalna dokumentów, która odbędzie się 29 maja 2019 r.
II etap merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub wewnętrznego testu sprawdzającego.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni telefonicznie.
 
Informacja o wynikach wyboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Zenon Rychły – Sekretarz Gminy,
 tel. 68 351 4122 lub 68 3514131.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów, z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyłonienia w ramach procedury naboru wykorzystane zostaną do zawarcia umowy o pracę oraz przechowywane w aktach osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-05-09 21:27:27
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-05-09 21:32:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 21:32:24
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów