ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Radca prawny

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: 1/5

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2017-11-24

Ogłoszono dnia: 2017-11-24 przez Eleonora Barsul

Termin składania dokumentów: 2017-12-12 13:00:00

Nr ogłoszenia: 8-2017

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie  lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego   przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. ma nieposzlakowaną opinię,
 5. jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC,
 6. posiada aktualny wpis na listę radców prawnych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, Prawo ochrony środowiska i innych niezbędnych w pracy w samorządzie,
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 3. umiejętności  właściwej organizacji pracy,
 4. umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 5. dyspozycyjność , zaangażowanie, samodyscyplina,
 6. biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
 7. dokładność i samodzielność w działaniu, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań zgodnie z ustawą o radcach prawnych,
 2. obsługa prawna urzędu, w tym bieżące udzielanie porad prawnych, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań spraw problemowych w zakresie procedury i postępowań,
 3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń wójta,
 4. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał przedkładanych przez wójta radzie,
 5. sprawdzanie poprawności wystawianych pełnomocnictw i upoważnień,
 6. opiniowanie projektów umów i porozumień na etapie procedury postępowania oraz parafowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów i porozumień,
 7. wydawanie opinii z zakresu działania organów gminy,
 8. prowadzenie spraw sądowych, sprawowanie zastępstwa procesowego w sądach powszechnych i sądach administracyjnych,
 9. prowadzenie rejestru spraw cywilnych,
 10. prowadzenie ewidencji pełnomocnictw procesowych,
 11. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie stanowiska radcy prawnego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Gminy Trzebiechów bez podjazdu i windy,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie,
 3. wymiar czasu pracy 1/5 etatu,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia- naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym min.+ 180C                        
 6. stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy,
 7. data zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

przekracza 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej ,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oryginały dokumentów potwierdzające wykształcenie , kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej lub ich kserokopie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
 5. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dokument potwierdzający aktualny wpis na listę radców prawnych) – potwierdzony przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata , że posiada  pełną zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia  o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku,
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-12 13:00:00
b. Sposób:
oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z napisem 
„Konkurs na stanowisko radcy prawnego” 
w terminie do 12 grudnia 2017 roku. do godz. 13,00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 – sekretariat pokój nr 1
lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap  ocena formalna dokumentów, która odbędzie się  13 grudnia 2017 r.
II etap merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub wewnętrznego testu sprawdzającego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów,informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów pod numerami telefonów: 68 351 41 22  lub 68 351 41 31.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Eleonora Barsul Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Eleonora Barsul Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 09:03:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 09:04:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 16:53:56
Artykuł był wyświetlony: 1204 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów